Beeld: Jeroen Bouman

Passend onderwijs

Alle kinderen moeten op een school zitten die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. We noemen dat passend onderwijs. Sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 gaan er meer leerlingen naar het regulier en minder naar het speciaal onderwijs. Wij doen onderzoek naar de gevolgen.

Recente publicaties

Verantwoordingsonderzoek OCW 2016 bij het ministerie van OCW (2017)

In 2016 gaf het Ministerie van OCW € 2,4 miljard uit aan passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs. Wij onderzochten waaraan de scholen dit  geld besteden. Schoolbesturen in het basis- en voortgezet onderwijs werken samen om te zorgen dat alle kinderen in een regio op de school terecht kunnen waar ze het beste passen. Een van de doelen van passend onderwijs was dat transparanter zou worden waar het geld voor ondersteuning van leerlingen naartoe gaat. De samenwerkingsverbanden moeten zich daarover verantwoorden. Uit ons onderzoek blijkt dat weinig informatie te halen valt uit de verantwoordingsstukken. Het lijkt er bovendien op dat de informatie die er wel is, van onvoldoende kwaliteit is.

Kunnen basisscholen passend onderwijs aan? (2013)

Op verzoek van de staatssecretaris van OCW hebben wij onderzocht  in hoeverre het basisscholen lukt een evenwicht te realiseren tussen inkomsten aan de ene kant en taken, mensen en tijd aan de andere kant. Bovendien hebben we gekeken naar de weg die schoolbesturen en basisscholen afleggen om passend onderwijs vanaf 1 augustus 2014 mogelijk te maken. We laten zien

hoe scholen nu omgaan met leerlingen die ondersteuning nodig hebben, om van daaruit een doorkijkje te geven naar de toekomst. Daarbij kijken we breder dan alleen naar geld.