Ontwikkeling leerlingenaantallen passend onderwijs

Uitgangspunt van passend onderwijs is dat kinderen, als het kan, naar het regulier onderwijs gaan. Met de invoering van passend onderwijs zijn er meer leerlingen naar het regulier onderwijs gegaan en minder naar het speciaal onderwijs. Wij zijn nagegaan hoe de leerlingenaantallen in de verschillende onderwijsvormen zich ontwikkelen, gegeven de herverdeling van de financiële middelen (de verevening).

Bij verevening gaat het om een herverdeling van de financiële middelen voor zware ondersteuning van leerlingen.

Van oudsher kregen in bepaalde regio’s in Nederland veel kinderen zware ondersteuning en in andere regio’s weinig. De financiële middelen worden nu herverdeeld, waardoor sommige samenwerkingsverbanden passend onderwijs geleidelijk – tot 2020 – minder budget ontvangen voor zware ondersteuning en andere meer.

In de figuren laten we zien hoe leerlingenaantallen zich in het primair en voortgezet onderwijs ontwikkelen voor drie groepen samenwerkingsverbanden:

  • de groep die sterk positief moet verevenen,
  • de groep die sterk negatief moet verevenen en
  • de groep die binnen 10% van het budget blijft.