Onderwijshuisvesting: stelsel leidt niet vanzelf tot goede schoolgebouwen

Gemeenten en schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs

Er komen grote uitdagingen op hen af, zoals het sterk dalend aantal leerlingen en de invoering van passend onderwijs, die ook gevolgen hebben voor de schoolgebouwen. Dat stelt hoge eisen aan de lokale samenwerking. Het stelsel bevat echter geen prikkels om gezamenlijk doelmatig te opereren voor de lange termijn. Dit staat in het rapport “Schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs: de praktijk gecheckt”, dat de Algemene Rekenkamer op 4 februari publiceert.