Mensen met een handicap of een chronische ziekte hebben te maken met ingrijpende veranderdingen in het zorgstelsel. Zo is het trekkingsrecht persoonsgebonden budget (pgb) ingevoerd en zijn veel taken naar gemeenten overgeheveld. We onderzochten de problemen bij het pgb en de regionale verschillen in langdurige zorg.

Recente publicaties

Aanpak problemen pgb (2015)

Bij de invoering van het trekkingsrecht pgb (2015) zijn verschillende problemen ontstaan die grote gevolgen hebben gehad voor mensen die zorg nodig hebben en de professionals die de zorg leveren. Zo kregen zorgverleners niet op tijd betaald en konden budgethouders onvoldoende regie voeren op hun budget. In onze brief aan de Tweede kamer over de aanpak van de problemen met de pgb´s adviseren we dat er in de uitvoering van het verbeterplan een balans moet komen tussen ambities, tijd, mensen en middelen. We besteden we ook aandacht aan sturing en inrichting van de keten en uitvoering binnen de keten.

Regionale verschillen in langdurige zorg (2015)

Bestaande regionale verschillen in het gebruik van langdurige zorg laten zich niet makkelijk verklaren. Een diepgaander onderzoek is nodig om vast te stellen of doelmatiger gebruik van langdurige zorg in instellingen of aan huis mogelijk is door de regionale verschillen te verkleinen. Met zo'n onderzoek kan het kabinet de bezuiniging van € 0,5 miljard op het zorggebruik van ouderen en chronisch zieken beter onderbouwen. Dit komt naar voren in ons rapport Regionale verschillen in de langdurige zorg