Ieder jaar worden meer dan één miljoen personen behandeld in de curatieve geestelijke gezondheidszorg (ggz). En er wordt jaarlijks ongeveer € 4 miljard aan uitgegeven. Sinds 2008 is gereguleerde marktwerking geïntroduceerd: prestatiebekostiging. Daarnaast zijn er zorgakkoorden afgesloten. We onderzochten het effect van deze maatregelen.

Recente publicaties

Bekostiging curatieve geestelijke gezondheidszorg (2017)

We onderzochten in welke mate de huidige vorm van prestatiebekostiging van de ggz de dynamiek op de zorginkoopmarkt bevordert. Is er nu voldoende informatie aanwezig waarmee zorgaanbieders vergeleken kunnen worden op de kwaliteit van hun zorgprestaties? Verder keken we of aanpassingen van het bekostigingsmodel de beperkingen ervan weg kunnen nemen.

Zorgakkoorden, uitgavenbeheersing in de zorg deel 4 (2016)

Hebben de akkoorden die de minister van VWS in de afgelopen jaren sloot met onder meer medisch specialisten, huisartsen en verzekeraars hun doel bereikt en een rem gezet op de groei van de uitgaven aan zorg?  Ons onderzoek naar uitgavenbeheersing in de zorg spitste zich toe op de resultaten van afspraken in de jaren 2012 - 2015 in de curatieve, op genezing gerichte zorg. Hierin gaat 37 procent van de zorgkosten in Nederland om (26 miljard euro).