Zorguitgaven

De zorg in Nederland moet toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit zijn. Er gaat veel publiek geld om in de zorg. De Algemene Rekenkamer doet regelmatig onderzoek naar de vraag hoe het kabinet de zorguitgaven beheerst. Hoe kan het inzicht in de zorguitgaven verbeteren en wat zijn de mogelijkheden om de hoogte van de uitgaven te beïnvloeden?

Recente publicaties

Verantwoordingsonderzoek 2017 ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2018)

Het Zorginstituut zou een grotere rol moeten krijgen bij de invoering van kwaliteitsstandaarden in de zorg. De mogelijkheid om dit te regelen is er, nu de minister van VWS werkt aan een wetsvoorstel dat het kabinet en de Tweede Kamer de kans geeft om in te grijpen, als die kwaliteitsstandaarden de zorguitgaven naar onaanvaardbare hoogte zouden stuwen. De Algemene Rekenkamer doet die suggestie in haar verantwoordingsonderzoek bij het Ministerie van VWS over 2017.

Bekostiging van de curatieve geestelijke gezondheid (2017)

In de curatieve geestelijke gezondheidszorg worden ieder jaar meer dan één miljoen personen behandeld. Daaraan wordt jaarlijks ongeveer € 4 miljard uitgegeven. In 2008 is gereguleerde marktwerking geïntroduceerd: prestatiebekostiging. We onderzochten in welke mate de huidige vorm van prestatiebekostiging werkt zoals beoogd. We besteden in ons onderzoek Bekostiging van de curatieve geestelijke gezondheid verder aandacht aan de vraag of de voorgenomen aanpassingen van het bekostigingsmodel de beperkingen kunnen wegnemen.