De zorg in Nederland moet toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit zijn. Er gaat veel publiek geld om in de zorg. De Algemene Rekenkamer doet regelmatig onderzoek naar de vraag hoe het kabinet de zorguitgaven beheerst. Hoe kan het inzicht in de zorguitgaven verbeteren en wat zijn de mogelijkheden om de hoogte van de uitgaven te beïnvloeden?

Recente publicaties

Bekostiging van de curatieve geestelijke gezondheid (2017)

In de curatieve geestelijke gezondheidszorg worden ieder jaar meer dan één miljoen personen behandeld. Daaraan wordt jaarlijks ongeveer € 4 miljard uitgegeven. In 2008 is gereguleerde marktwerking geïntroduceerd: prestatiebekostiging. We onderzochten in welke mate de huidige vorm van prestatiebekostiging werkt zoals beoogd. We besteden in ons onderzoek Bekostiging van de curatieve geestelijke gezondheid verder aandacht aan de vraag of de voorgenomen aanpassingen van het bekostigingsmodel de beperkingen kunnen wegnemen.

Zorgakkoorden - Uitgavenbeheersing in de zorg deel 4 (2016)

We hebben onderzocht of de Zorgakkoorden hebben bijgedragen aan het beheersen van de zorguitgaven in de jaren 2012-2015. Sinds het begin van de eeuw zijn de zorguitgaven sterk gestegen. Regelmatig gaven we meer uit aan zorg dan van tevoren was afgesproken. De Zorgakkoorden zijn de afspraken die de minister van VWS tussen 2010 en 2013 heeft gemaakt met medisch specialisten, huisartsen, geneeskundige GGZ, patiënten en verzekeraars om de groei van de uitgaven in de curatieve – op genezing gerichte – zorg af te remmen. In ons onderzoek naar zorgakkoorden zijn we nagegaan of dat werkt en wat de minister eraan doet om ervoor te zorgen dat de afspraken het gewenste effect hebben.