Missie en strategie

Hoeveel er ook verandert in de wereld om ons heen, ons uitgangspunt blijft hetzelfde: publiek geld vraagt om publieke verantwoording.

Missie

In alle maatschappelijke dynamiek doen wij nog steeds waar wij al ruim 200 jaar goed in zijn: de controle van de inning en besteding van publiek geld. Dat zullen we blijven doen. De missie van de Algemene Rekenkamer is en blijft: bijdragen aan het verbeteren van het functioneren en presteren van de rijksoverheid en de daarmee verbonden organen. Daartoe gaan we na of de rijksoverheid haar geld zinnig, zuinig en zorgvuldig besteedt.

Onze strategie: Vertrouwen in verantwoording

Onze strategische keuzes voor 2021-2025

Burgers en bedrijven als vertrekpunt

Het vertrekpunt van ons werk zijn burgers en bedrijven. De overheid is er voor hen. Zij betalen bovendien mee aan die overheid via belastingen, premies en andere afdrachten. Dat is voor ons reden om ons onderzoek nadrukkelijker te doen vanuit het perspectief van burgers en bedrijven.

IT en databeheer

Technologie en data – het ‘goud van de 21e eeuw’ – vormen steeds meer de kern van de rijksoverheid. Daarom geven we het informatiebeheer een prominente plaats in ons jaarlijkse verantwoordingsonderzoek. Als onderdeel hiervan besteden we de komende jaren aandacht aan de ontwikkeling van en de controle op inzet en gebruik van (zelflerende) algoritmes.

Doelmatigheid

In deze strategische periode gaan we ons jaarlijks concrete doelen stellen voor het aantal publicaties waarin we een oordeel kunnen vellen over de doelmatigheid van het gevoerde beleid, dus over de verhouding tussen kosten en resultaten. In ons jaarlijkse Verslag van werkzaamheden leggen we daarover verantwoording af.

Burgers en bedrijven als eindpunt

Onze onderzoeken beginnen niet alleen met de inwoners en ondernemers in het land, ze eindigen er ook mee. Dat betekent dat we in onze communicatie over onze onderzoeksresultaten waar mogelijk zullen aangeven wat het voor de mensen of ondernemers betekent dat het geld zorgvuldig, zuinig of zinnig is uitgegeven- of juist niet.

Oordeel

Meer dan voorheen werken we in deze strategische periode toe naar het geven van een oordeel. We streven naar bewoordingen en een vormgeving die recht doet aan de context waarin de rijksoverheid haar werk doet: de wereld is niet altijd zwart-wit. Ons onafhankelijke oordeel is dat ook niet.

Wat niet verandert

  • Focus onderzoeksagenda: we kiezen nadrukkelijk voor het volgen van publiek geld. Daarom gaat in onze meerjarige onderzoeksprogramma's de aandacht uit naar beleidsterreinen en thema’s met een groot financieel en maatschappelijk belang. 
  • Focus verantwoordingsonderzoek: door middel van ons jaarlijkse onderzoek naar de departementale jaarverslagen willen we méér doen dan alleen het goedkeuren van de rijksrekening en het geven van een oordeel over de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Per begrotingshoofdstuk willen we steeds 3 vragen beantwoorden: wordt het geld volgens de regels geïnd en besteed? Is de inning en besteding van het geld goed georganiseerd? Krijgt de burger daarmee waar voor zijn geld?
  • Verbinding: we zijn als Hoog College van Staat onderdeel van het Rijk. Wij zijn onafhankelijk maar functioneren beter in verbinding met andere partijen. Zo betrekken we in ons onderzoek alle partijen die een rol spelen in de uitvoering van beleid. Ook maken we gebruik van de kennis in ons internationale netwerk van rekenkamers wereldwijd of werken we samen met decentrale rekenkamers of onderzoeksinstellingen.
  • Onze doelgroep: het parlement: het parlement is en blijft onze primaire doelgroep. Dit betekent niet dat ons werk daar stopt – integendeel. We willen dat ons werk ook relevant is voor de partijen die we onderzoeken én voor de uiteindelijke belanghebbenden: burgers en bedrijven.