Missie en strategie

Hoeveel er ook verandert in de wereld om ons heen, ons uitgangspunt blijft hetzelfde: publieke middelen vragen om publieke controle.

Missie

Het is onze missie om met ons onderzoek het presteren en functioneren van de rijksoverheid te helpen verbeteren. We onderzoeken of: 

  • de rijksoverheid netjes en volgens afspraken met het haar toevertrouwde geld omgaat;
  • de rijksoverheid het geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft;
  • burgers waar voor hun geld krijgen.

Kennis en informatie delen

Wij bieden de regering en het parlement op onderzoek gebaseerde informatie. Deze informatie bestaat uit bevindingen, oordelen en aanbevelingen over organisatie, beheer en beleid en is gewoonlijk publiek toegankelijk. 

Onze strategie: inzicht als basis voor vertrouwen

Wij laten met ons onderzoek op onafhankelijke en onpartijdige wijze zien hoe de rijksoverheid in de praktijk functioneert en presteert en welke verbeteringen mogelijk zijn. Zo willen we een bijdrage leveren aan het vertrouwen van de maatschappij in de overheid. Een overheid die zorgvuldig omgaat met belastinggeld en die maatschappelijke vraagstukken op een efficiënte en effectieve manier tegemoet treedt en die daarover publiekelijk verantwoording aflegt, is immers een belangrijke voorwaarde voor dat vertrouwen.

Meerjarige onderzoeksprogramma's

We kiezen nadrukkelijk voor het volgen van publiek geld. Daarom gaat in onze meerjarige onderzoeksprogramma's de aandacht uit naar beleidsterreinen en thema’s met een groot financieel en maatschappelijk belang. We doen onderzoek daar waar wij een meerwaarde hebben. Die waarde hebben we door onze speciale bevoegdheden, zoals het recht om vertrouwelijke informatie in te zien. Maar ook door onze onafhankelijke en onpartijdige blik of omdat niemand anders dit onderzoek doet.

Inzicht en duiding

We willen met ons werk inzicht bieden in hoe de overheid belastinggeld besteedt en duiden: wat betekenen beleidsmaatregelen in de praktijk – op de werkvloer, op straat? Wat is de maatschappelijke impact? In ons jaarlijkse verantwoordingsonderzoeken focussen we daarom niet alleen op de cijfers, maar ook op andere inhoudelijke kwesties. Allereerst rechtmatigheid: is het geld volgens de regels besteed? Over de bedrijfsvoering: zijn de zaken goed geregeld op het departement? En wat iedereen wil weten: heeft het beleid de gewenste effecten?

Onze strategie beschrijft wat er om ons heen verandert, wat we gaan doen, en hoe we dat gaan doen.

Uitgangspunten

Bij de keuze van ons onderzoek hanteren we een aantal uitgangspunten:

  • het onderwerp is maatschappelijk relevant;
  • we volgen de euro;
  • dankzij onze unieke bevoegdheden kunnen we onderzoeksresultaten leveren die andere partijen niet kunnen bieden.

Keuzes

De Algemene Rekenkamer doet zijn werk in een sterk veranderende samenleving. Er zijn grote opgaven op diverse beleidsterreinen, zoals zorg, veiligheid, duurzaamheid en de financiële houdbaarheid. En er doen zich razendsnel mogelijk ingrijpende technologische ontwikkelingen voor, die grote impact kunnen hebben voor de manier waarop wij ons werk doen. Daarbij maken we gerichte keuzes: we zetten sterk in op kwaliteit, wendbaarheid en zakelijkheid.

Kwaliteit

Als organisatie laveert de Algemene Rekenkamer tussen klassieke kwaliteit en moderne effectiviteit. Wij willen aan de ene kant een strategische kennispartner zijn die relevant, goed onderbouwd onderzoeksmateriaal levert. Aan de andere kant vraagt de buitenwereld steeds vaker om snelle reacties op basis van de recente cijfers.

Wendbaar

Daarom is ruimte nodig om organisatorisch flexibel en wendbaar te zijn, waardoor wij kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, op actuele vraagstukken en op eventuele verzoeken vanuit het parlement.

Zakelijk

We stellen onszelf voortdurend de vraag of we waar voor het geld leveren. We sturen op doelen en we gaan na hoeveel onderzoekstijd en budget het ons heeft gekost om onze ambitie waar te maken.

Ambitie

De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat de onderzoeksresultaten van onbetwiste kwaliteit zijn. En dat die op het juiste moment, op de juiste manier op de juiste plek terechtkomen. Alleen dan leveren we een optimale bijdrage aan het functioneren en presteren van de rijksoverheid. Dat vergt een Algemene Rekenkamer die flexibel is, omgevingsbewust, responsief en gericht op samenwerking en kennisdeling.

Het is onze ambitie om als Algemene Rekenkamer van de toekomst een hooggewaardeerde gesprekspartner te zijn voor het parlement, de top van de rijksdienst en de publieke dienstverleners.