Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek

We gaan na of de rijksoverheid het publieke geld, jaarlijks zo’n 280 miljard euro, volgens de regels heeft ontvangen en uitgegeven. We onderzoeken ook of het beleid van de minister goed werkt. En we gaan bij ons onderzoek na of de rijksoverheid efficiënt werkt. Kortom: we laten zien wat het publieke geld oplevert.

Heeft het beleid van de minister de gewenste uitkomst?

We onderzoeken of het beleid van de minister doeltreffend is. Daarbij kijken we aan de ene kant of de gewenste resultaten met het beleid van de minister kunnen worden gehaald. Aan de andere kant kijken we naar de uitvoering van het beleid: gebeurt er wat er is afgesproken en zijn de resultaten zoals bedoeld?

Gaat de rijksoverheid efficiënt om met belastinggeld?

Ook gaan we bij ons onderzoek waar mogelijk na of de rijksoverheid doelmatig werkt: zet de minister de juiste hoeveelheid geld in om de gewenste resultaten te behalen? Zijn er geen andere (goedkopere) manieren om hetzelfde te bereiken?

We doen aanbevelingen voor doelmatiger en doeltreffender beleid

Soms leidt het beleid van de overheid niet tot de gewenste resultaten. Met ons onderzoek willen we inzicht krijgen in de oorzaken en eventuele trends signaleren. Zo kunnen we de Tweede Kamer en het kabinet adviseren wat er moet gebeuren om wel te komen tot de beoogde resultaten.
Voorbeelden van oorzaken zijn:

  • Het beleid bevat regels die in de praktijk te ingewikkeld of juist te beperkt zijn.

  • De minister stelt te weinig geld beschikbaar aan de instelling(en) die het beleid moet(en) uitvoeren.
  • De minister oefent te weinig controle uit op de uitvoering van het beleid door derden.
  • Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat het beleid anders uitpakt dan was bedoeld.

Meer dan twee eeuwen van onderzoekGeschiedenis van het doelmatigheidsonderzoek