Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 De Koning

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2022 en de bedrijfsvoering van De Koning.

Onze conclusies

De minister-president beoordeelt of de kosten die de koning maakt ‘persoonlijke uitgaven’ of ‘functionele uitgaven’ zijn. De overwegingen daarbij legt hij vast, zodat we dit kunnen controleren en er een oordeel over kunnen geven. De minister-president maakt ook een afweging tussen transparantie aan de ene kant en bescherming van de privacy van de koning aan de andere kant bij het bepalen tot op welk detail inzicht in de kosten van het koningschap wordt gegeven in het jaarverslag.
Met ingang van 2022 is in het jaarverslag de hoogte van de bestemmingsreserves opgenomen.
Dat komt de transparantie ten goede.

Berekening A- en B-component is juist

De grondwettelijke uitkeringen aan de leden van het Koninklijk Huis zijn juist berekend en de juiste bedragen zijn uitbetaald. De Prinses van Oranje zal de uitkering die zij sinds haar 18e verjaardag ontvangt terugbetalen tot het einde van haar studie. Ook haar vergoeding voor onkosten zal zij terugbetalen zolang zij geen hoge kosten heeft. Wij hebben vastgesteld dat zij in 2022 het juiste bedrag heeft ontvangen en volledig heeft terugbetaald.

Declaratie functionele uitgaven is juist

Functionele uitgaven mag de koning declareren. Daarbij wil hij geen risico lopen dat hij uitgaven ten onrechte declareert. Daarom zijn er verschillende controles voordat een uitgave gedeclareerd wordt. Wij hebben de declaratie van de functionele uitgaven ook gecontroleerd. In ons onderzoek hebben wij geen uitgaven gezien die ten onrechte in de declaratie zijn opgenomen.

Een deel van het geld is door de koning opzijgezet voor de toekomst in de vorm van een bestemmingsreserve. Voordat de koning een bestemmingsreserve mag vormen, moet er een plan worden gemaakt waarin staat waar hij het geld in de toekomst aan gaat uitgeven.
Het geld wordt geoormerkt zodat het niet aan andere doelen besteed mag worden. Wij hebben geconstateerd dat voor alle bestemmingsreserves toereikende plannen zijn en dat reserves in 2022 zijn gebruikt in overeenstemming met het vooraf gestelde doel.

Financieel oordeel bij het Jaarverslag 2022 van de Koning

De Koning Financieel oordeel

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer