Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 Gemeentefonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2019 en de bedrijfsvoering van het Gemeentefonds.

Onze conclusies

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de minister van Financiën leggen in hun jaarverslag over het gemeentefonds verantwoording af over de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten.

Onze oordelen over de beleidsinformatie, de bedrijfsvoeringsinformatie en de financiële informatie in het jaarverslag van het gemeentefonds zijn positief.

Verder in het rapport

In de volgende hoofdstukken werken we de conclusies verder uit:

  • Hoofdstuk 2, ‘Feiten en cijfers’: hierin geven we een korte beschrijving van het gemeentefonds en de financiële omvang van het begrotingshoofdstuk waarover wij ons oordeel geven.
  • Hoofdstuk 3, ‘Financiële informatie’: hierin geven wij ons oordeel over de financiële informatie in het Jaarverslag 2019 van het gemeentefonds. Wij hebben vastgesteld dat de financiële verantwoordingsinformatie op totaalniveau rechtmatig, betrouwbaar en ordelijk is. Op artikelniveau is ons oordeel dat de financiële verantwoordingsinformatie rechtmatig, betrouwbaar en ordelijk is.
  • Hoofdstuk 4, ‘Bedrijfsvoering’: hierin geven wij ons oordeel over de totstandkoming van de bedrijfsvoeringsinformatie.
  • Hoofdstuk 5, ‘Beleidsresultaten’: hierin geven wij ons oordeel over de totstandkoming van de informatie die in het Jaarverslag 2019 van het gemeentefonds is opgenomen over het gevoerde beleid.
  • Hoofdstuk 6, ‘Reactie minister’: hierin is de reactie opgenomen die we op 8 mei 2020 ontvingen van de minister van BZK, mede namens de staatssecretaris van Financiën. De minister geeft in haar reactie aan dat ze gezien de positieve oordelen geen aanleiding ziet voor een nadere reactie. Ze geeft aan nader in te gaan op de toepassing van het instrument decentralisatie-uitkeringen in haar reactie op het verantwoordingsonderzoek bij het jaarverslag van BZK, hoofdstuk VII van de rijksbegroting.