Rapport bij de Nationale verklaring 2014

Verantwoording van Nederland over de Europese fondsen in gedeeld beheer

De Nationale verklaring 2014 over 1.286 miljoen euro aan Europees geld dat lidstaat Nederland in gedeeld beheer heeft uitgegeven is volgens de Algemene Rekenkamer in orde. In het verantwoordingsdocument geeft het kabinet een goed beeld van het beheer en de besteding van dit Europese geld in Nederland. Informatie over de afdrachten van Nederland aan de EU ontbreekt echter nog steeds. Het kabinet wil deze informatie ondanks ons aandringen niet opnemen in de Nationale verklaring.
Ook merken we op dat er sprake is van een risico op ondoeltreffende en ondoelmatige besteding van Europees geld. Het Europese subsidiegeld wordt namelijk eerst verdeeld onder de lidstaten. Pas daarna beoordeelt Europese Commissie de programma’s die met het geld worden uitgevoerd. De Commissie is van plan meer te gaan sturen op resultaat in de programmaperiode 2014-2020. De subsidies die lidstaten ontvangen worden deels afhankelijk van de mate waarin de lidstaten hun Europa-2020 doelen halen.

Algemene Rekenkamer vraagt aandacht voor afdrachten

We dringen er bij de minister van Financiën opnieuw op aan ook de Nederlandse afdrachten aan de Europese Unie in de Nationale verklaring op te nemen. Zo ontstaat een integrale EU-verantwoording op lidstaatniveau, waarin zowel de inkomsten (subsidies) vanuit de EU als afdrachten aan de EU zijn opgenomen.
Nederland droeg in 2013 6,7 miljard euro af aan de EU. Een groot deel van de afdracht wordt berekend op basis van het bruto nationaal inkomen. Daarnaast draagt Nederland een groot bedrag aan invoerrechten en landbouwheffingen af.
Het kabinet heeft deze aanbeveling tot nu niet overgenomen. Het kabinet heeft hier in een brief aan de Kamer eerder dit jaar een aantal argumenten voor gegeven. Volgens het kabinet is de Nationale verklaring bijvoorbeeld alleen bedoeld voor de verantwoording over gelden in gedeeld beheer. We vinden de argumenten in de brief niet overtuigend.

Reactie kabinet en nawoord Algemene Rekenkamer

De minister van Financiën heeft namens het kabinet gereageerd op ons rapport. De minister van Financiën geeft aan dat hij zich tijdens de programmaperiode 2014-2020 wederom zal inspannen voor een doelmatige en doeltreffende besteding en verantwoording van de Europese gelden.
We geven aan de voortgang te zullen blijven volgen.

Over de Nationale verklaring

Nederland geeft het goede voorbeeld door als één van de weinige lidstaten in de EU vrijwillig een Nationale verklaring op te stellen over het beheer en de verantwoording van EU-gelden, die Nederland in gedeeld beheer met de Europese Commissie besteedt.

De minister van Financiën geeft de Nationale verklaring jaarlijks namens het kabinet af. We geven jaarlijks een oordeel over de Nationale verklaring van Nederland. Dat doen we in ons Rapport bij de Nationale verklaring.
Behalve Nederland publiceren Denemarken en Zweden een Nationale verklaring. Helaas hebben deze initiatieven nog niet tot navolging in andere lidstaten geleid. Dat is nodig om beter grip te krijgen op de besteding van EU-gelden in de lidstaten van de EU. De lidstaten besteden circa 80% van de EU-gelden in gedeeld beheer met de Europese Commissie.

Op http://www.eu-verantwoording.nl/ biedt de Algemene Rekenkamer actuele informatie aan over de besteding van EU-geld en de verantwoording.