Toeslagen

Het Rijk verleent  vier soorten  toeslagen: de kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebondenbudget. Gebeurt dat efficiënt en volgens de regels?  Sinds 2005 doet de Algemene Rekenkamer hier onderzoek naar. 

Recente publicaties

Algemene Rekenkamer reikt parlement lessen uit onderzoeken aan

Overzicht 15 jaar bevindingen werking toeslagenstelsel

Het stelsel van toeslagen dat de rijksoverheid hanteert om burgers financieel tegemoet te komen bij zorglasten, huur, kinderopvang en kindgebonden uitgaven staat aan de vooravond van ingrijpende wijzigingen. De Algemene Rekenkamer heeft sinds 2006 vele malen de werking van (delen van) dit toeslagstelsel onderzocht. Samengevat zijn de belangrijkste bevindingen en lessen uit deze onderzoeken opgenomen in een op 13 februari 2020 aan de Tweede Kamer verstuurde  brief.  Een beknopt overzicht treft u hieronder. 

Onderzoeken toeslagenstelsel

Bevindingen en publicaties 2005 - 2019

Toeslagen terugbetalen (2019)

Jaarlijks ontvangen 6 miljoen huishoudens toeslagen. Wie te veel ontvangt, moet dit terugbetalen. Dat leidt miljoenen keren per jaar tot terugvorderingen. Het kabinet wil dat aantal terugvorderingen en de hoogte ervan verlagen. De Algemene Rekenkamer onderzocht  of dit beleid voor toeslagen dat in 2012 is ingevoerd, werkt.

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van  Sociale Zaken en Werkgelegenheid met addendum  (2019)

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onderzoek gedaan naar het niet-gebruik van het kindgebonden budget. Bij deze beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders is geconstateerd dat door een systeemfout bij de Belastingdienst/Toeslagen in de periode 2008-2019 naar schatting 300.000 tot 400.000 ouders ten onrechte geen kindgebonden budget hebben ontvangen. De systeemfout bij de Belastingdienst/Toeslagen merkt de Algemene  Rekenkamer in haar verantwoordingsonderzoek over 2018 aan als een aandachtspunt in de bedrijfsvoering.