Welke resultaten geboekt met re-integratie naar werk?

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meldt de Tweede Kamer niet welke resultaten zijn behaald om mensen met een uitkering te helpen aan het werk te gaan of te blijven. In zijn jaarverslag geeft de minister van SZW wel aan dat het UWV in 2017 bijna 25% van de beschikbare € 206 miljoen niet heeft benut.

Beeld: iStock

Uitvoeringsorganisatie UWV heeft voor € 150 miljoen re-integratietrajecten en werkvoorzieningen ingekocht. Dat is minder dan beoogd, zo staat in het verantwoordingsonderzoek over 2017 van de Algemene Rekenkamer.

Verschillen in cijfers

Omdat de minister niet vermeldt welke resultaten zijn behaald met het re-integratiebudget, moet de Tweede Kamer zelf de relatie leggen tussen de financiële informatie in het jaarverslag van het Ministerie van SZW en de financiële informatie en beleidsinformatie in het jaarverslag van UWV. Dat is bijkans onmogelijk, omdat de financiële cijfers in beide jaarverslagen niet op elkaar aansluiten.
Re-integratiebeleid wordt deels gefinancierd uit de begrotingsmiddelen via de begroting SZW en deels via premies die werkgevers afdragen. Daarom is het van belang dat de minister in zijn begroting vooraf de relatie legt tussen enerzijds de uitgaven voor re-integratie uit zijn begroting en de premies werknemersverzekeringen en anderzijds de doelen die met dat geld bereikt moeten worden. Daarmee versterkt de minister de mogelijkheden voor de Tweede Kamer om meer invloed uit te oefenen bij de besluitvorming.

Controletaak Tweede Kamer

De minister heeft in 2017 het toezicht op UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) anders ingericht. De Algemene Rekenkamer beoordeelt de inrichting en de uitvoering van dat toezicht tot dusver als voldoende.
Overigens meldt de minister zijn eindoordeel als toezichthouder over de rechtmatige, doelmatige en doeltreffende besteding van publieke middelen, bijvoorbeeld over doeltreffende besteding van het re-integratiebudget, door SVB en UWV nu niet aan de Tweede Kamer. Zou dit wel gebeuren, dan is de Tweede Kamer beter in staat het beleid van de minister te controleren.
Aan de sociale zekerheid en arbeidsmarkt is in 2017 € 77,1 miljard uitgegeven. Dit betreft onder meer de uitgaven aan de AOW, uitkeringen voor werklozen en arbeidsbeperkten en de kinderbijslag. Het kabinet verwacht dat de uitgaven voor sociale zekerheid geleidelijk groeien naar € 88,6 miljard in 2021.