Investeringskosten JSF

Nederland betaalt als afnemer van de JSF de koopprijs voor het toestel en voor alles wat erbij hoort. Omdat de JSF en toebehoren lang meegaan, worden de aanschafkosten 'investeringen' genoemd.

De investeringskosten bestaan slechts voor een deel uit de aanschafkosten van de toestellen.

Veel andere noodzakelijke dingen horen ook bij de investeringen. Zoals apparatuur en reserveonderdelen, trainingsmateriaal en gereedschappen, maar ook aanpassingen in de infrastructuur en de kosten voor de testfase van de JSF.

Volgens het financieel kader mogen de totale investeringskosten niet hoger zijn dan € 4,5 miljard. Deze grens wordt jaarlijks geïndexeerd naar het actuele prijspeil.

Risicoreserve

In het budget voor de investeringen moet een risicoreserve van 10% vrij blijven.

Overheveling

In 2013 bleek dat het jaarlijks exploitatiebudget te klein was voor 37 toestellen. Van het investeringsbudget bleef echter voor dat aantal toestellen nog een aanzienlijk bedrag over. Er is daarom besloten om een deel van het investeringsbudget (€ 270 miljoen) over te hevelen naar het jaarlijkse exploitatiebudget. Verdeeld over 30 jaar verhoogt dit het  exploitatiebudget met € 9 miljoen per jaar (prijspeil 2013).

Investeringskosten: verdeling in 2016

De figuur toont in grote lijnen wat er komt kijken bij de aanschaf van de JSF en hoe de investeringskosten daarvoor zijn verdeeld (de figuur geeft alleen een indicatie, geen exacte kosten).

Investeringskosten: verdeling in 2016

Ramingen

In de periodieke voortgangsrapportages Vervanging F-16/Verwerving F-35 geeft de minister de actuele ramingen van deze kosten. Daarin staan ook de uiteindelijk betaalde bedragen. Die kunnen hoger of lager zijn dan geraamd.