Uitleg begrippen

Netto contante waarde 

De netto contante waarde is de eindwaarde van een bedrag dat niet in één keer wordt uitgekeerd, maar in meerdere kleine beetjes per jaar. Er is dan rekening gehouden met de rente (die behaald had kunnen worden als men het bedrag ineens had ontvangen) en de inflatie (waardevermindering door de jaren heen). De netto contante waarde van een bedrag dat in gedeelten wordt uitbetaald is altijd lager dan bij betaling ineens. 

Prijspeil 

Prijzen veranderen door de markt en inflatie. ‘Prijspeil jaar 2001' betekent dat prijzen uit het jaar 2001 zijn gebruikt.  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en bijvoorbeeld ook Eurostat (het bureau voor de statistiek van de Europese Unie) houden de ontwikkeling van het prijspeil bij. Ze stellen ook de indexeringspercentages vast; die geven aan hoe veel hoger of lager het prijspeil is ten opzichte van vorige jaren. Aan de hand van deze indexeringspercentages kunnen prijzen volgens 'prijspeil jaar x' worden omgerekend naar het prijspeil van nu. Dat omrekenen heet: indexeren.

Plandollarkoers

Een groot deel van de posten in de ramingen luiden in dollars, terwijl de ramingen zelf in euro’s worden opgemaakt. Voor de ramingen is dat lastig omdat de wisselkoers tussen dollar en euro dagelijks verandert. Als praktische oplossing hiervoor werkt Defensie in de ramingen met een ‘plandollarkoers’. Dat is een afgesproken koers voor gebruik in de ramingen. 
Het werkelijk te betalen bedrag is natuurlijk afhankelijk van de koers op het moment van betaling. 

Valutatermijncontract

In een valutatermijncontract of valutaswap worden dollars of andere vreemde valuta aangekocht tegen de op dat moment geldende koers, om later te worden gebruikt. Voor valutaswaps moet een premie betaald worden; het is dus een soort verzekering. Als de koers stijgt, is daar geen nadeel van omdat de dollars al zijn aangekocht. Als de koers daalt, dan is de premie voor niets betaald. De aanschaf was dan immers goedkoper geweest met dollars in de nieuwe koers. 
Op grond van het Besluit privaatrechtelijke rechtshandelingen mogen ministeries valutaswaps alleen afsluiten via De Nederlandsche Bank N.V. en volgens prudentieregels van het Ministerie van Financiën. Dit is om ongewenste speculatie te voorkomen. De valutaswaps worden in principe alleen afgesloten wanneer zowel het moment van betaalbaarstelling als de hoogte van het te betalen bedrag van tevoren bekend zijn. Ook moet het bedrag van de verplichting waar het om gaat boven een bepaalde drempel liggen. Tot nu toe worden daarom valutaswaps pas ingezet wanneer de (comptabele) verplichting is aangegaan.

Begrotingsfonds

Een begrotingsfonds is een onderdeel van de Rijksbegroting voor afzonderlijk beheer van bepaalde ontvangsten en uitgaven voor een bepaald doel. Het wordt bij wet ingesteld. 
Een bekend begrotingsfonds is het Infrastructuurfonds, waarin de uitgaven voor infrastructurele projecten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat begroot en verantwoord worden. 
Het kabinet besloot in 2018 dat een Defensie een materieel-investeringsfonds zou krijgen. Het is nog onbekend hoe dat fonds eruit zal zien (februari 2019).