Meer eenduidige accountantscontroles in publieke sector

In een brief aan de Tweede Kamer spreekt de Algemene Rekenkamer steun uit voor de maatregelen die het kabinet neemt om de kwaliteit van het werk van accountancysector te verhogen.

In de brief van 1 mei 2020 onderschrijft de Algemene Rekenkamer het aangekondigde onderzoek naar alternatieve structuurmodellen voor de grote accountantskantoren, zoals audit only. Accountants controleren niet alleen de boekhouding van bedrijven, maar ook van veel publieke instellingen en organisaties. Daarom is er reden om de indicatoren waarop de kwaliteit van het werk van accountants voortaan getoetst moet worden door de minister te laten vaststellen of door een onafhankelijke instantie. Analoog aan de rol die het Zorginstituut Nederland heeft voor de kwaliteit in de zorgsector.
Nu het kabinet nadere stappen zet om het zorgwekkend beeld over de kwaliteit van de accountancysector aan te pakken, kunnen de controleverklaringen die accountants afgeven voor publieke organisaties meer in lijn gebracht worden. De vele tientallen miljarden aan publiek geld die bij gemeenten, woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen gecontroleerd moeten worden, vallen nu onder uiteenlopende regels. Ziekenhuizen, scholen en gemeenten zijn in accountantstermen nu geen ‘organisatie van openbaar belang’. Controles op de boekhouding van onderwijs- en zorginstellingen gelden niet als wettelijke controles volgens de Wet toezicht accountantsorganisaties. Hierdoor ontbreken diverse waarborgen en is er geen onafhankelijk toezicht door de AFM op deze sectoren. In de brief pleit de Algemene Rekenkamer ervoor dit te veranderen. Juist omdat het vaak al moeilijk is de publieke euro te volgen. Bovendien kunnen zo gemeenteraadsleden, Statenleden en leden van raden van commissarissen ontlast worden.