Maatschappelijke voorzieningen

Maatschappelijke voorzieningen zijn belangrijk voor onze samenleving. Veel maatschappelijke voorzieningen worden betaald met publiek geld. Wij doen onderzoek naar de resultaten van het beleid. Zo onderzochten we of de aanpak van laaggeletterdheid werkt. Ook rapporteerden we over regionale verschillen in het gebruik van langdurige zorg.

Recente publicaties

Grip op gegevens: het stelsel van basisregistraties voor burgers en bedrijven (2019)

Gegevens uit basisregistraties gaan over onze identiteit, ons inkomen, ons bedrijf, ons huis en onze auto - om enkele voorbeelden te noemen. Op basis van deze gegevens kent de overheid subsidies en toeslagen toe, spoort zij fraude en misbruik op en heft zij belastingen. Ook zijn de gegevens belangrijk in het economisch verkeer: mede op basis van deze gegevens worden huizen en auto’s gekocht en verkocht, en wordt de betrouwbaarheid van een handelspartner vastgesteld. Dit (her)gebruik van gegevens, ook wel datagedreven of data-geïnformeerd handelen genoemd, neemt alleen maar toe. Niet alleen bij de overheid, maar ook in het bedrijfsleven. En dat roept de vraag op in hoeverre de mensen op wie die gegevens betrekking hebben, grip hebben op het verzamelen, gebruiken en hergebruiken van ‘hun’ gegevens.

Zicht op revolverende fondsen van het Rijk (2019)

De hoofdvraag van dit verkennende onderzoek is: ‘Hoe ziet het landschap van revolverende fondsen van het Rijk eruit en hoe vindt sturing en verantwoording plaats over het publieke geld dat in deze fondsen is ondergebracht?’ Omdat een centraal overzicht ontbreekt, hebben we eerst onderzocht hoeveel revolverende fondsen, ook wel revolverende instrumenten genoemd, er op rijksniveau zijn en hoeveel publiek geld daarin is ondergebracht. Daarnaast besteden we aandacht aan de vraag wat de specifieke kenmerken van revolverende fondsen voor consequenties hebben voor de sturing daarvan en de verantwoording over het publieke geld daarin.

Focus op Toegang tot de Wet langdurige zorg (2018)

In een focusonderzoek hebben we gekeken naar de feiten over de toegang tot zorg in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarover bestaan veel verschillende verhalen uit andere onderzoeken, mediaberichten en discussies in het parlement. Onder meer over de complexiteit en de verschillende verantwoordelijkheden van de rijksoverheid, gemeenten en zorgverzekeraars.

Eerste resultaten van de Wet inburgering 2013

Een belangrijk uitgangspunt van de Wet inburgering 2013 is dat de inburgeraar zelf verantwoordelijk is voor zijn inburgeringstraject. Bovendien streeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met de wet een bezuiniging na van structureel € 333 miljoen vanaf 2014. In ons rapport Inburgering presenteren we de eerste resultaten van deze wet.