Rekenkamer dwingt stevige verbeterslag ICT-beveiliging Rijksdienst Caribisch Nederland af

Onder druk van de Algemene Rekenkamer heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in april een plan opgesteld om op korte termijn de ICT-beveiliging van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) te verbeteren. Eind april heeft de minister al een aantal dringend noodzakelijke maatregelen genomen.

Beeld: I stock

De verbeterslag is nodig om per direct de meest urgente risico’s weg te nemen en op termijn de informatiebeveiliging op orde te brengen. In het verantwoordingsonderzoek over 2017 stelt de Algemene Rekenkamer vast dat zwakke plekken, die sinds 2014 in de informatiebeveiliging van de RCN zijn geconstateerd, eind 2017 nog niet waren opgelost. Zo bestond het risico dat kwaadwillenden relatief gemakkelijk toegang konden krijgen in het netwerk van RCN en via dit netwerk tot systemen en voorzieningen op andere netwerken van de rijksoverheid. Tot op heden is hiervan overigens niet gebleken.
De RCN, onderdeel van het Ministerie van BZK, voert beleid uit en ondersteunt de departementen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, met onder meer computerprogramma’s voor de salarisadministratie, inkoopbeheer en werkplekken. De minister van BZK is hiervoor verantwoordelijk.

Ernstige onvolkomenheid

Het meerjarige karakter van de problematiek, de ernst van de beveiligingsrisico’s voor het netwerk van RCN en de mogelijke invloed daarvan op de systemen van andere overheidsdiensten zijn voor de Algemene Rekenkamer redenen om deze onvolkomenheid als ernstig te kwalificeren. Vanwege de hardnekkigheid van de problemen rond informatiebeveiliging van de RCN, heeft de Algemene Rekenkamer op 4 april 2018 de uitzonderlijke stap gezet om bezwaar aan te tekenen bij de minister van BZK tegen de wijze waarop tot nu toe met de informatiebeveiliging van RCN is omgegaan. Het is voor het eerst in vijf jaar tijd dat de Algemene Rekenkamer bezwaar maakt.

Nauwlettend volgen

Naar aanleiding van het bezwaar heeft de minister direct maatregelen getroffen om de meest urgente risico’s weg te nemen. Daarna wordt de ICT-beveiliging verder op orde gebracht. Met het oog hierop heeft de Algemene Rekenkamer besloten het bezwaar niet te handhaven. Wel zal de ICT-beveiliging van de RCN nauwlettend gevolgd worden.

Indicatief overzicht van de taken van ministeries en diensten waarbij de Rijksdienst Caribisch Nederland ondersteunt

Bron: https://www.rijksdienstcn.com/over-de-rijksdienst-caribisch-nederland/alle-departementen-en-diensten