Bescherming drinkwater bij het boren naar aardwarmte

Stille wateren in diepe gronden
 

De rijksoverheid beschermt de drinkwatervoorraden niet afdoende tegen de risico’s van het boren naar aardwarmte. Dat is zorgwekkend, oordeelt de Algemene Rekenkamer na onderzoek. Zij komt tot de slotsom dat de regie in de ondergrond, waar de winning van drinkwater en aardwarmte met elkaar in conflict kunnen raken, ontbreekt.

Wat hebben we onderzocht?

Het onderzoek maakt deel uit van ons meerjarig programma Energietransitie. De hoofdvraag is: heeft de rijksoverheid de bescherming van drinkwaterbronnen bij de ontwikkeling van geothermie de afgelopen jaren doeltreffend geregeld en uitgevoerd? We belichten de spanningen die de winning van zowel drinkwater als aardwarmte uit de bodem met zich meebrengt. Het gaat om twee nationale belangen die elkaar in de weg kunnen zitten. De winning van aardwarmte brengt reële risico’s met zich mee: bevingen, vermenging van grondwaterzones en weglekken van schadelijke vloeistoffen. Geothermie valt onder het Staatstoezicht op de Mijnen. Dat heeft meermaals corrosie in geothermieleidingen geconstateerd en in 2020 drie putten langdurig stilgelegd in verband met mogelijke lekkages.

Wat zijn onze aanbevelingen?

Wij bevelen de ministers van EZK en IenW aan om de regie te versterken bij de inrichting en het beheer van de ondergrond. Het is belangrijk dat er meer samenhang komt in wet- en regelgeving voor de ondergrond. De Drinkwaterwet kent de drinkwatervoorziening een ‘zwaarwegend’ belang toe, maar in de Structuurvisie Ondergrond hebben de drinkwatervoorziening en geothermie een ‘nevengeschikt’ belang. Wij verwachten dat de ministers voorstellen doen aan het parlement om deze begrippen in wet- en regelgeving te definiëren, vast te leggen, uit te leggen en daarna consequent toe te passen.