Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013

We hebben onderzocht of de ministers van Financiën en van Veiligheid en Justitie (VenJ) de bestrijding van witwassen hebben verbeterd sinds ons vorige onderzoek uit 2008. Onze conclusie is dat de ministers weliswaar hebben geïnvesteerd in het vergroten van de capaciteit, deskundigheid en informatie-uitwisseling, maar nog niet kunnen aangeven wat dit heeft opgeleverd.

Conclusies

Geen inzicht in risico’s en resultaten

De ministers hebben geen inzicht in de voornaamste witwasrisico's en in de resultaten van witwasbestrijding. Terwijl de gegevens er wel zijn. Hierdoor:

  • kunnen de ministers de betrokken organisaties niet optimaal aansturen;
  • kunnen de ministers geen goede verantwoording afleggen aan de TK;
  • kan Nederland niet voldoen aan de internationale verplichting om inzicht te geven in de effectiviteit van witwasbestrijding.

Te weinig inzicht in rendement meldingen

Ook koppelen de ministers nog steeds niet goed terug aan de meldingsplichtige instanties wat opsporingsdiensten met de meldingen van verdachte transacties hebben gedaan.

Aanbevelingen

We bevelen de ministers van VenJ en van Financiën aan: 

  • Zorg voor inzicht in witwasrisico's en maak hierbij gebruik van reeds aanwezige informatie.
  • Verzamel de gegevens over activiteiten van organisaties die bij witwassen betrokken zijn en breng deze in verband met de doelstellingen voor witwasbestrijding. Betrek reeds uitgevoerde onderzoeken bij het opstellen van de beleidsmonitor witwassen.
  • Maak duidelijk welke witwasrisico's in 2015 moeten worden aangepakt en welke bijdrage betrokken organisaties daaraan moeten leveren.
  • Informeer de Tweede Kamer in begroting en jaarverslag of nog frequenter over de resultaten van witwasbestrijding.

Vergroot het inzicht in het rendement van meldingen van ongebruikelijke transacties.

Reactie en nawoord

We hebben reacties ontvangen van de ministers van VenJ en van Financiën en van enkele betrokken organisaties. Betrokken partijen onderschrijven onze conclusies en aanbevelingen grotendeels. De ministers zeggen toe de Tweede Kamer structureel te gaan informeren over de resultaten van witwasbestrijding.