Europese Bankenunie

In een brief aan de Tweede Kamer vraagt de Algemene Rekenkamer aandacht voor goed toezicht op kredietinstellingen, vanwege het grote maatschappelijke belang ervan. Aan de Europese Centrale Bank (ECB) worden nieuwe toezichtstaken opgedragen die van evident belang zijn voor een doeltreffende uitvoering van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen. Het verdient aandacht dat deze verschuiving van toezichtstaken van de lidstaten naar de EU vergezeld gaat van een heldere verdeling van verantwoordelijkheden en goede afspraken over het afleggen van verantwoording over het uitgeoefende toezicht. Het is ook relevant op welke wijze zal worden voorzien in een structurele mogelijkheid van onafhankelijke externe controle op het toezicht.