Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 Koninkrijksrelaties en BES-Fonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2023 en de bedrijfsvoering van Koninkrijksrelaties en BES-Fonds.

Onze conclusies

Het Caribisch deel van het koninkrijk bestaat uit de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de 3 openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba vormen Caribisch Nederland en zijn onderdeel van het land Nederland. Vanuit Europees Nederland gaat er geld naar het Caribisch deel van Nederland, waarvan € 30 miljoen via de Caribisch Nederlandenvelop (CN-envelop). We zien dat veel geld van de CN-envelop naar projecten die bijdragen aan de doelen uit het coalitieakkoord gaat, maar doordat coördinatie en afspraken ontbreken, is het additionele effect van dit extra geld nog onvoldoende te zien. We zien wel dat bij het IT-beheer bij de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO-CN) zoveel vooruitgang is geboekt dat de onvolkomenheid is opgelost. Tot slot voldoet de financiële verantwoordingsinformatie in het Jaarverslag 2023 van Koninkrijksrelaties en BES-fonds op totaalniveau aan de daaraan te stellen eisen. 

Effect extra geld CN-envelop niet vast te stellen

In 2023 is € 30 miljoen extra geld toegekend aan Caribisch Nederland. Het meeste geld van de CN-envelop is uitgegeven aan het verhogen van de vrije uitkering en het aanpakken van armoede. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wilde met het extra geld effecten bewerkstelligen die zonder deze bijdrage niet van de grond zouden komen. De andere ministeries kenden daarom bedragen vanuit hun eigen begroting toe om de financiering van de projecten aan te vullen. Op basis van ons onderzoek naar het verdeelproces van de CN-envelop achten wij het aannemelijk dat alle projecten (deels) gefinancierd uit de CN-envelop, bijdragen aan een of meerdere doelstellingen van de CN-envelop. Het effect van de € 30 miljoen extra geld is niet vast te stellen. 

IT-beheer SSO-CN voldoende verbeterd

De overheidsorganisaties die taken uitvoeren op de BES-eilanden, zijn ondergebracht in de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). Deze overheidsorganisaties worden bij de uitvoering van het beleid vaak ondersteund door SSO-CN. We zien dat SSO-CN het IT-beheer voldoende op orde heeft gebracht. Daarmee heeft SSO-CN de onvolkomenheid opgelost. 

Samenvattend financieel oordeel bij het Jaarverslag 2023 van Koninkrijksrelaties 

KR 2023 - Samenvattend Financieel oordeel

Samenvattend financieel oordeel bij het Jaarverslag 2023 van het BES-fonds

BES 2023 - Samenvattend Financieel oordeel

Onvolkomenheid bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds

Koninkrijksrelaties 2023 - Onvolkomenheden

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten
  • Hoofdstuk 6 Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer