Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 Ministerie van Algemene Zaken

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2019 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Algemene Zaken.

Onze conclusies

De minister-president, de minister van Algemene Zaken (AZ), is verantwoordelijk voor het algemene regeringsbeleid en de bevordering van de eenheid daarvan.

De financiële informatie in het Jaarverslag 2019 van het Ministerie van AZ voldoet op totaalniveau aan de daaraan te stellen eisen. Daarnaast hebben wij ook geen fouten gevonden die de tolerantiegrens op artikelniveau overschrijden.

Informatiebeveiliging

Wij hebben vastgesteld dat de minister van AZ in 2019 onze aanbevelingen uit 2018 heeft opgevolgd. Er is daarmee niet langer sprake van een onvolkomenheid op de informatiebeveiliging. Over 2019 constateren we nog wel een risico bij het incidentmanagement. Wij bevelen de minister aan om te zorgen dat helder is welke procesbeschrijvingen gehanteerd moeten worden in het management van incidenten en dat de kwartaalrapportages over incidenten weer worden verstuurd aan het senior management om zo de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus) te doorlopen.

Verder in het rapport

In de volgende hoofdstukken werken we de conclusies verder uit:

  • Hoofdstuk 2, ‘Feiten en cijfers’: hierin geven we een korte beschrijving van het Ministerie van AZ en de financiële omvang van het begrotingshoofdstuk waarover wij ons oordeel geven.
  • Hoofdstuk 3, ‘Financiële informatie’: hierin geven wij ons oordeel over de financiële informatie in het Jaarverslag 2019 van het Ministerie van AZ. Wij hebben vastgesteld dat de financiële verantwoordingsinformatie op totaalniveau rechtmatig, betrouwbaar en ordelijk is. Op artikelniveau is ons oordeel dat de financiële verantwoordingsinformatie rechtmatig, betrouwbaar en ordelijk is.
  • Hoofdstuk 4, ‘Bedrijfsvoering’: hierin geven wij ons oordeel over de bedrijfsvoering van het Ministerie van AZ. In 2019 zijn er geen onvolkomenheden geconstateerd. De onvolkomenheid die wij in 2018 vaststelden is in 2019 opgelost. In dit hoofdstuk staan naast de (opgeloste) onvolkomenheden ook de belangrijke risico’s en aandachtspunten ten aanzien van de bedrijfsvoering.
  • Hoofdstuk 5, ‘Beleidsresultaten’: hierin geven wij ons oordeel over de totstandkoming van de informatie die in het Jaarverslag 2019 van het Ministerie van AZ is opgenomen over het gevoerde beleid.
  • Hoofdstuk 6, ‘Reactie van de minister en nawoord Algemene Rekenkamer’: hierin hebben wij de reactie opgenomen die we op 28 april 2020 ontvingen van de minister van AZ. De minister geeft in zijn reactie aan dat met betrekking tot de bedrijfsvoering verbeterslagen op de terreinen van informatiebeveiliging, beheer ICT middelen en General IT-controls in gang zijn gezet en dat hij hier in 2020 mee door gaat.
    In ons nawoord constateren wij dat de minister van Algemene Zaken verbeterslagen in gang heeft gezet op de terreinen van informatiebeveiliging, beheer ICT middelen en General IT-controls. Over het verslagjaar 2020 zullen wij de verdere ontwikkelingen op deze terreinen volgen.