Beheerdomein

Het beheer van dat deel van het bedrijfsvoeringsproces waar een organisatieonderdeel verantwoordelijk voor is.

Een ministerie bestaat uit verschillende organisatieonderdelen en de bedrijfsvoering van een ministerie bestaat uit verschillende elementen (bijvoorbeeld het beheer van subsidies of eigendommen). Als je die elementen afzet tegen de organisatieonderdelen is een ministerie op te delen in eenheden die wij «beheerdomeinen» noemen.

In onze overzichten bedrijfsvoering onderscheiden wij marginale beheerdomeinen, relevante beheerdomeinen en beheerdomeinen die kritisch zijn voor het goed functioneren van het ministerie. Het totaal aan relevante en kritische beheerdomeinen is het totaal aan mogelijke onvolkomenheden in de bedrijfsvoering. Van een relevant beheerdomein is sprake wanneer volgens ons het beheerdomein van belang is voor het functioneren van het ministerie. Indien het beheerdomein van zeer groot belang is, spreken we van een kritisch beheerdomein. Overwegingen die daarbij een rol spelen zijn onder meer:

  • het financieel belang dat met het betreffende beheerdomein is gemoeid;
  • de betekenis van het beheerdomein voor het presteren van het ministerie (realiseren van de beleidsdoelstellingen);
  • het effect voor burgers als het beheerdomein onvoldoende wordt beheerst.