Eindverantwoording van de hulpgelden 2010-2014 voor Haïti

De SHO heeft haar jaarverslagen aangepast en daarmee de verantwoording over de Nederlandse hulp aan Haïti verbeterd. Tegelijk vinden we dat de SHO en haar deelnemers de verantwoording nog efficiënter en transparanter kunnen aanpakken: met eenvoudigere toerekeningsregels, eenduidige definities en meer open data. Dit komt naar voren uit ons onderzoek, het vijfde en laatste onderzoek in een reeks: Eindverantwoording van de hulpgelden 2010-2014 voor Haïti.

Conclusies

Uit dit onderzoek komen de volgende conclusies naar voren.

  • Belangrijke resultaten behaald maar efficiëntie kan nog beter
    De SHO heeft de afgelopen vijf jaar belangrijke resultaten geboekt in Haïti. Er zijn scholen en huizen gebouwd, ondernemers hebben startkapitaal gekregen en mensen zijn getraind in rampenparaatheid en voorgelicht over cholera. We hebben deze resultaten deels zelf ook vastgesteld tijdens ons veldbezoek in 2012. Ook zijn de hulpgelden door de (gast)deelnemers van de SHO volgens de afgesproken regels besteed. We vinden dat de efficiëntie van de uitvoering nog geoptimaliseerd kan worden.
  • Stijgende lijn rapportages tot eind toe volgehouden
    De eindrapportage van de hulpactie in Haïti van juni 2015 toont dat de SHO de verantwoording van jaar tot jaar heeft verbeterd qua volledigheid en transparantie. In vergelijking met de eindrapportage over de Tsunami-actie in 2008 heeft de SHO grote vooruitgang geboekt. Eenduidige rapportering over de bereikte resultaten blijft echter lastig. De SHO presenteert ook zelf in haar eindrapportage een reeks van geleerde lessen die bijdragen aan een gecoördineerde aanpak van nieuwe acties.
  • Rol subsidieontvanger en toezichthouder naar behoren ingevuld
    De minister van Buitenlandse Zaken heeft de afgelopen jaren gecontroleerd hoe de SHO de ontvangen subsidie van € 41,7 miljoen heeft besteed. De minister stelt vast dat de SHO overeenkomstig de subsidievoorwaarden heeft gehandeld en gerapporteerd. Wij vinden dat de minister haar rol als toezichthouder voor deze subsidie adequaat heeft ingevuld.

Aanbevelingen

De efficiëntie van de uitvoering van hulp optimaliseren, is mogelijk als (gast)deelnemers verdergaan op de ingeslagen weg van professionalisering, internationale samenwerking en het gebruik van open data. Het gaat hierbij over eenduidig rapporteren, toepasbare en uniforme standaarden voor kosten over het programmamanagement en het consequent proportioneel toerekenen van resultaten.

Reactie minister

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) en het bestuur van de SHO hebben in hun reacties op ons conceptrapport laten weten positief te zijn over onze conclusies. Ze vinden dat de inspanning van alle partijen belangrijke resultaten opgeleverd hebben voor een betere verantwoording van humanitaire hulp. Ze nemen onze aanbevelingen mee in de voorbereiding van de World Humanitarian Summit van mei 2016.