Houdbaarheid overheidsfinanciën

Een belangrijke taak van de Algemene Rekenkamer is om te kijken of het kabinet het belastinggeld zuinig en zinnig uitgeeft, zodat de overheidsuitgaven gezond blijven. De afgelopen jaren was dat door de economische en financiële crisis nog belangrijker. In een serie rapporten en een dossier onderzoeken we hoe de Belastingdienst zijn werk doet, hoe de bezuinigingen tijdens de crisis zijn uitgepakt en hoe de interventies in het bankwezen zijn verlopen.

Recente publicaties

Inzicht in publiek geld (deel 2) (2019)

De positie van het parlement kan versterkt worden als ministers in hun begroting en jaarverslag meer informatie geven over de doelstellingen van beleid en bereikte resultaten. Ook als het over zaken gaat waar niet één maar diverse ministers samen voor verantwoordelijk zijn. In het analyserend rapport, dat voortbouwt op een gelijknamige publicatie van juli 2016, doen wij suggesties voor initiatieven waarmee een modernisering van de rijksbegroting in gang kan worden gezet.

Zicht op revolverende fondsen van het Rijk (2019)

De hoofdvraag van dit verkennende onderzoek is: ‘Hoe ziet het landschap van revolverende fondsen van het Rijk eruit en hoe vindt sturing en verantwoording plaats over het publieke geld dat in deze fondsen is ondergebracht?’ Omdat een centraal overzicht ontbreekt, hebben we eerst onderzocht hoeveel revolverende fondsen, ook wel revolverende instrumenten genoemd, er op rijksniveau zijn en hoeveel publiek geld daarin is ondergebracht. Daarnaast besteden we aandacht aan de vraag wat de specifieke kenmerken van revolverende fondsen voor consequenties hebben voor de sturing daarvan en de verantwoording over het publieke geld daarin.

Afdekking financiële risico’s DNB (2019)

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer wijst uit dat de minister van Financiën niet duidelijk maakt hoe hij de verschillende belangen van de Staat als aandeelhouder van De Nederlandsche Bank en bewaker van de schatkist sinds 2013 afweegt.

Zicht op extra geld kabinet-Rutte II.Navolgbaarheid en onderbouwing maatregelen (2018)

De onderbouwing hoe de extra miljarden van het kabinet-Rutte III worden besteed varieert sterk in de begrotingsstukken die Tweede en Eerste Kamer van het kabinet ontvangen. Daardoor is voor het parlement in een aantal gevallen onduidelijk of achteraf de resultaten van extra geld zijn vast te stellen. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de onderbouwing van de extra uitgaven voor maatregelen (de intensiveringen in rijksbeleid), zoals afgesproken in het regeerakkoord. 

Zicht op belastingverlichtende regelingen (2017)

Belastingverlichtende regelingen zijn bedoeld om een bepaald effect te stimuleren of te voorkomen. Bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek, die bedoeld is om het eigen woningbezit te bevorderen. Deze regelingen beperken de belastingopbrengst. Omdat het kabinet het belastingstelsel wil herzien, hebben wij onderzoek gedaan naar belastingverlichtende regelingen. Wij hebben in ons onderzoek 179 belastingfaciliteiten en 34 belastinginstrumenten gevonden. Gezamenlijk hebben zij een financieel belang van, naar schatting, minstens € 97,6 miljard. Welke beleidsdoelen streeft het Rijk met deze belastingfaciliteiten en belastinginstrumenten na, om hoeveel geld gaat het, wie is verantwoordelijk, zijn er evaluaties, hoe is het parlement geïnformeerd? Met deze vragen hebben wij onderzocht of  het doel van deze regelingen bereikt wordt en of de inzet van de regelingen opweegt tegen wat ze de schatkist kosten.