Effecten en kosten(effectiviteit) van luchtkwaliteitsmaatregelen

De Algemene Rekenkamer heeft aan CE Delft gevraagd om van acht maatregelen de effectiviteit (in termen van gereduceerde NOx (stikstofoxiden) en PM2,5 (fijnstofemissies), en de kosteneffectiviteit te berekenen.