2018

Overzicht van titels van rapporten en brieven aan de Tweede Kamer van de Algemene Rekenkamer uit 2018.

U kunt direct doorklikken naar het betreffende document. 

Publicaties 2018
Publicatiedatum Publicatie Dossiernummer Soort publicatie
15 januari 2018 Brief aan de Tweede Kamer Reactie verzoek Tweede Kamer om reactie op brief minister van Financiën inzake schriftelijke vastlegging afspraken met DNB 32 013 nr. 150 Brief
18 januari 2018 Vastgoed bij universiteitenTwintig jaar na overdracht van eigendom
Deel 2: vastgoedmanagement en governance
33 495 Rapport
25 januari 2018 Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs 31 288 Rapport
5 maart 2018 Brief aan de Tweede Kamer Haïti-onderzoek 32 293 nr. 20 Brief
5 maart 2018 Brief aan de Tweede Kamer Adviesaanvraag informatie en monitors sociaal domein Brief
13 maart 2018 Brief aan de Tweede Kamer Verzoek advies wijziging Infrastructuurfonds 34775-A nr. 60 Brief
19 maart 2018 Brief aan de Tweede Kamer Haïti-onderzoek Niet dossierstuk 2018D20426 Brief
27 maart 2018 Brief aan de Tweede Kamer Verzoekonderzoek motie van de leden Van Weyenberg en Schouten 25 087 Brief
29 maart 2018 Verslag 2017 34 921 Rapport
5 april 2018 Brief aan de Tweede Kamer Verslaggevingsstelsel rijksoverheid: kabinetsreactie op rapportage Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid Niet-dossierstuk 2018D24448 Brief
10 april 2018 Brief aan de Tweede Kamer Herstel verzending brief 5 maart 2018 Adviesaanvraag informatie en monitors sociaal domein 34 477 Brief
12 april 2018 Beantwoording vragen Tweede Kamer over gang van zaken rond het Rekenkameronderzoek naar de verantwoording van de hulpgelden Haïti in 2012 32 293 Brief
17 april 2018 Brief aan de Tweede Kamer ERRATA bij het Verslag 2017 van de Algemene Rekenkamer 34 921 nr.2 Brief
9 mei 2018 Brief aan de Tweede Kamer Verzoek advies wijziging Infrastructuurfonds 34775-A nr. 65 Brief
16 mei 2018 Staat van de rijksverantwoording 2017 34 950 nr.3 VO
16 mei 2018 Rapport bij de Nationale verklaring 2018 34 950 nr.4 VO
16 mei 2018 Verantwoordingsonderzoek 2017 34 950 VO
6 juni 2018 Focus op Toegang tot de Wet langdurige zorg 34 104 Rapport
11 juni 2018 Asielstroom 2014-2016: een cohort asielzoekers in beeld Bijlage Kamer-stuk 2017-2018, 19637 nr. 2389 Rapport
13 juni 2018 Inzet Nederlandse krijgsmacht voor VN-missie in Mali Goed improviseren vergt goede voorbereiding 29 521 Rapport
14 juni 2018 Brief aan de Tweede Kamer: Afschrift van de erratumbrief aan de voorzitter van de Tweede Kamer bij de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) 34 950 Brief
11 september 2018 Brief aan de Tweede Kamer Onderzoek naar voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs 31 288 Brief
13 september 2018 Wegwijs in het sociaal domein Advies ter verbetering van de informatievoorziening door de regering aan de Tweede Kamer met betrekking tot de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo 2015 34 477 Rapport
26 september 2018 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk IX) van het Ministerie van Financiën en de Nationale Schuld en de Miljoenennota 2019 35 000-IX nr. 10 Brief
26 september 2018 Brief aan de Tweede Kamer aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2019 Koninkrijksrelaties (IV) en BES-fonds (H) 35 000-IX nr. 5 Brief
26 september 2018 Zicht op extra geld kabinet-Rutte III; Navolgbaarheid en onderbouwing maatregelen 34 700 Rapport
27 september 2018 Focus op kosten windenergie op zee 33 561 Rapport
4 oktober 2018 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk V) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 35 000-V nr. 5 Brief
4 oktober 2018 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XVII) van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 35 000-XVII nr. 5 Brief
4 oktober 2018 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk VI) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid 35 000-VI nr. 4 Brief
4 oktober 2018 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2019 van het Ministerie van BZK, hoofdstukken Binnenlandse Zaken (VII), gemeentefonds (B) en provinciefonds (C) 35 000-VII – 35 000-B – 35 35000-XIV nr. 4 |000-C nr. 8 Brief
4 oktober 2018 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk VIII) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 35 000-VIII nr. 9 Brief
4 oktober 2018 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk X) van het Ministerie van Defensie 35 000-X nr. 5 Brief
4 oktober 2018 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XII) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 35 000-XII nr. 5 Brief
4 oktober 2018 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XIII) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 35000-XIII nr. 5 Brief
4 oktober 2018 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XV) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 35 000-XV nr. 6 Brief
4 oktober 2018 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XVI) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 35 000-XVI nr. 8 Brief
4 oktober 2018 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XIV) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 35 000-XIV nr. 4 Brief
4 oktober 2018 Brief aan de Tweede Kamer focusonderwerp verantwoording 2018 31 865 Brief
31 oktober 2018 Financiële processen JSF Internationaal samenwerken, nationaal controleren 26 488 Webpublicatie
27 november 2018 Brief aan de Tweede Kamer positie presidenten van nationale rekenkamers van de EU en de Europese Rekenkamer over tekortkomingen in verantwoording over toezicht op banken 21 501 Brief
28 november 2018 Btw op grensoverschrijdende digitale diensten Handhaving door de Belastingdienst 31 066 Rapport
4 december 2018 Brief aan de Tweede Kamer Actualisatie website kredietcrisis Niet-dossierstuk 2018-2019, 2018D58099 Webpublicatie
10 december 2018 Brexit Voorbereiding op financiële en economische gevolgen, en consequenties voor de Douane 31 934 Rapport
13 december 2018 Focus op de Nederlandse bijdrage aan de wederopbouw van Sint-Maarten 34 773 Rapport