2015

Overzicht van titels van rapporten en brieven aan de Tweede Kamer van de Algemene Rekenkamer uit 2015.

U kunt direct doorklikken naar het betreffende document. 

Publicaties 2015

Publicatiedatum  

Publicatie

Dossiernummer

Soort publicatie 

29 januari 2015 Brief aan de Tweede Kamer Actualisering website Kredietcrisis Niet-dossierstuk 2015D03151 Brief
6 februari 2015 Brief Tweede Kamer Verzoekonderzoek Tweede Kamer Onderwijs 34 000 VIII nr. 83 Brief
6 februari 2015 Brief aan de Tweede Kamer Vacature collegelid van de Algemene Rekenkamer 34 153 Brief
9 februari 2015 Brief aan de Tweede Kamer betreffende Europese Bankenunie 34 049 nr. 8 Brief
10 februari 2015 Brief aan de Tweede Kamer reactie AR op DMP-D-brief Vervanging F-16 26 488 nr. 370 Brief
10 februari 2015 EU-trendrapport 2015 Ontwikkelingen in het financieel management van de Europese Unie 34 150 Rapport
10 februari 2015 Brief aan de Tweede Kamer Actualisatie webdossier EU-Governance Niet-dossierstuk 2015D04666 Webpublicatie
12 februari 2015 Bezuiniging op cultuur; Realisatie en effect 31 482 nr. 91 Rapport
25 februari 2015 Investeringen TenneT in Nederlands hoogspanningsnet Toezicht van het Rijk op het publieke belang 28 165 nr. 181 Rapport
25 februari 2015 Aankoop Duits hoogspanningsnet door TenneT Toezicht van het Rijk op het publieke belang 28 165 nr. 181               Rapport
26 februari 2015 Brief aan de Tweede Kamer Erratum bij rapport Belastingontwijking; Een verdiepend onderzoek naar belastingontwijking in relatie toe de fiscale regels en het verdragennetwerk 25 087 nr. 86 Brief
19 maart 2015 Brief aan de Tweede Kamer brief bij webpublicatie ‘Belastinguitgaven en milieueffecten’ 34 000 nr. 54 Brief
19 maart 2015 Brief aan de Tweede Kamer Herziening belastingstelsel 32 140 nr.7 Brief
31 maart 2015 Verslag 2014 34 181 nr. 1 Rapport
31 maart 2015 Trendrapport open data 2015 32 802 nr. 11 Rapport
7 april 2015 De Staat als aandeelhouder Over het beheer van staatsdeelnemingen 28 165 nr. 183 Rapport
16 april 2015 Stimulering van duurzame energieproductie (SDE+) Haalbaarheid en betaalbaarheid van de beleidsdoelen 31 239 nr. 187 Rapport
24 april 2015 Brief aan de Tweede Kamer Aanbevelingslijst voor een collegelid van de Algemene Rekenkamer 34 153 nr. 2 Brief
28 april 2015 Basispakket zorgverzekering Uitgavenbeheersing in de zorg deel 3 33 060 nr. 7 Rapport
19 mei 2015 Bezuinigingen en intensiveringen bij de AIVD Budgettaire turbulentie in de periode 2012- 2015 30 977 nr. 114 Rapport
20 mei 2015 Nationale Verklaring 2015 34 150 VO
20 mei 2015 Verantwoordingsonderzoek 2014 34 200 VO
4 juni 2015 Onderwijsmonitor Ontwikkelingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in beeld 31 293 nr. 260 Rapport
5 juni 2015 Brief aan de Tweede Kamer erratum VO 2014 hoofdstuk De Koning (I) Brief
5 juni 2015 Brief aan de Tweede Kamer erratum VO 2014 ministerie van VWS Brief
5 juni 2015 Brief aan de Tweede Kamer erratum VO 2014 Staat van de rijksverantwoording 2014 Brief
9 juni 2015 Regionale verschillen in langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 34 104 nr. 58 Rapport
10 juni 2015 Huisvesting door het Rijksvastgoedbedrijf Doelmatig en doeltreffend beheer van rijksvastgoed 31 490 nr. 176 Rapport
17 juni 201 Brief aan de Tweede Kamer erratum Regionale verschillen in de langdurige zorg 34 104 nr. 59 Brief
17 juni 2015 Brief aan de Tweede Kamer Update webdossier Vervanging F-16 Niet-dossierstuk 2015D23833 Webpublicatie
19 juni 2015 Brief aan de Tweede Kamer Actualisering website kredietcrisis Niet dossierstuk 2015D23985 Webpublicatie
23 juni 2015 Brief aan de Tweede Kamer Nota van wijziging wetsvoorstel Wet open overheid 33 328 nr. 17 Brief
8 juli 2015 Huisvesting Nationale Politie; Doelmatig en doeltreffend beheer van vastgoed 29 628 nr. 551 Rapport
10 september 2015         Noodsteun voor eurolanden tijdens de crisis Inzet van de Europese noodfondsen tussen 2010 en 2015 21 501-07 nr. 1307 Rapport
15 september 2015   Brief aan de Tweede Kamer Actualisering webdossier EU- governance Niet-dossierstuk 2015D33764 Webpublicatie
17 september 2015   Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten bij de organisatie van op afstand geplaatste publieke taken 31 490 nr. 187

Brief

24 september 2015 Raming van belastingontvangsten; Aandachtspunten bij de interpretatie van de ramingcijfers in budgettaire nota’s 34 300 nr. 44 Rapport
24 september 2015 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 van het Ministerie van Financiën, de Nationale Schuld en de Miljoenennota 2016 34 300 IX nr. 8 Brief
24 september 2015 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 (hoofdstuk XVIII) van de minister voor Wonen en Rijksdienst 34 300 XVIII nr. 4 Brief
24 september 2015 Brief aan de Tweede Kamer Actualisering website Kredietcrisis 34 300 IX nr. 8 Webpublicatie
8 oktober 2015 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 (hoofdstuk XVI) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 34 300 XVI nr. 8 Brief
8 oktober 2015 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 34 300 XII nr. 4 Brief
8 oktober 2015 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 (hoofdstuk VII) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 34 300 VII nr. 7 Brief
8 oktober 2015 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 (hoofdstuk V) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 34 300 V nr. 5 Brief
8 oktober 2015 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 (hoofdstuk XVII) van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 34 300 XVII nr. 5 Brief
8 oktober 2015 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 (hoofdstuk XIII) van het Ministerie van Economische Zaken 34 300 XIII nr. 8 Brief
8 oktober 2015 Brief aan de Tweede Kamer Actualisatie webdossier Ruimtelijke Inrichting 34 300 XII nr. 4 Brief
9 oktober 2015 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 (hoofdstuk VIII) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 34 300 VIII nr. 8 Brief
9 oktober 2015 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 (hoofdstuk XV) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 4 300 XV nr. 8 Brief
14 oktober 2015 Instandhouding hoofdvaarwegennet 34 300 A nr. 6 Rapport
27 oktober 2015 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 (hoofdstuk X) van het Ministerie van Defensie 34 300 X nr. 18 Brief
27 oktober 2015 Brief aan de Tweede Kamer Vastgoed Defensie 2015 33 763 nr. 87 Brief
29 oktober 2015 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 (hoofdstuk VI) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 34 300 VI nr. 17 Brief
29 oktober 2015 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016-2020 en het ontwerpbeheerplan 2016 van de Nationale Politie 34 300 VI nr. 18 Brief
29 oktober 2015 Brief aan de Tweede Kamer Aanpak problemen trekkingsrecht pgb 25 657 nr. 220 Brief
3 november 2015 Brief aan de Tweede Kamer Actieplan lokale rekenkamers 34 300 VII nr. 11 Brief
19 november 2015 Brief aan de Tweede Kamer Focusonderwerp jaarlijkse verantwoording rijksbegroting door het kabinet 31 865 nr. 73 Brief
10 december 2015 Energiebeleid: op weg naar samenhang Terugblik op tien jaar rekenkameronderzoek naar energiebeleid (2006 - 2015) 30 196 nr. 370 Rapport