2014

Overzicht van titels van rapporten en brieven aan de Tweede Kamer van de Algemene Rekenkamer uit 2014.

U kunt direct doorklikken naar het betreffende document. 

Publicaties 2014

Publictiedatum

PublicatieBrief

Dossiernummer

Soort publicatie
16 januari 2014 Brief aan de Tweede Kamer Programma SPEER van het Ministerie van Defensie 31 460 nr. 460 Brief
17 januari 2014 Brief aan de Tweede Kamer Start onderzoek Algemene Rekenkamer inzake HSL-Zuid 33 678 nr. 5 Brief
23 januari 2014 Brief aan de Tweede Kamer Actualisering website Kredietcrisis Niet-dossierstuk 2014D02206 Brief
11 februari 2014 EU-trendrapport 2014 33 869 Rapport
11 februari 2014 Brief aan de Tweede Kamer webdossier EU-governance Niet-dossierstuk 2014D05118 Brief
11 februari 2014 Brief aan de Tweede Kamer Focusonderwerpen jaarlijks verantwoording rijksbegroting kabinet 31 865 nr. 57 Brief
13 februari 2014 Bezuiniging op de zorgtoeslag Realisatie en effect Niet-dossierstuk 2014D05579 Rapport
18 februari 2014 Brief aan de Tweede Kamer Belasting-ontwijkingsconstructies in relatie tot  het fiscale verdragennetwerk 33 625 nr. 72 Brief
24 februari 2014 Brief aan de Tweede Kamer Aanvaarding verzoekonderzoeken onafhankelijke toetsen macrobudget Jeugd en WMO 31 839 nr. 349 Brief
6 maart 2014 Bestrijden van witwassen: stand van zaken 2013 31 477 nr. 6 Rapport
20 maart 2014 Brief aan de Tweede Kamer Organisatie van publieke dienstverlening door zbo’s en andere instellingen op afstand van het Rijk inclusief bijlage: Bestuur op afstand 31 490 nr. 142 Brief
27 maart 2014 Verslag 2013 33 915 Rapport
27 maart 2014 Trendrapport open data 32 802 nr. 7 Rapport
16 april 2014 Compensatie van schade aan natuurgebieden Vervolgonderzoek naar de bescherming van natuurgebieden 31 074 nr. 6 Rapport
22 april 2014 Hervorming AWBZ; Een simulatie van de gevolgen 30 597 nr. 433 Rapport
6 mei 2014 Brief aan de Tweede Kamer reactie op uitspraken bij tijdelijke commissie ICT Brief
13 mei 2014 Macrobudgetten Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Toets op de berekening 33 684 nr. 116 Rapport
13 mei 2014 Webdossier Uitgavenbeheersingsprojecten in de Zorg Niet-dossierstuk 2014D16842 Webdossier
21 mei 2014 Verantwoordingsonderzoek 2013 33 942 VO
21 mei 2014 Rapport bij de Nationale verklaring 2014 Verantwoording van Nederland over de Europese fondsen in gedeeld beheer 33 942 VO
21 mei 2014 Bezuiniging op de kindertoeslag Realisatie en effect Niet-dossierstuk 2014D18230 VO
3 juni 2014 Toezicht op presteren van woningcorporaties 29 453 nr. 349 Rapport
5 juni 2014 Brief aan de Tweede Kamer Website Scholierenonderzoek Niet-dossierstuk 2014D20270 Brief
5 juni 2014 Brief aan de Tweede Kamer Actualisering website Kredietcrisis Niet-dossierstuk  2014D20689 Brief
6 juni 2014 Brief aan de Tweede Kamer Transparantie van en verantwoording over NAVO-uitgaven 28 676 nr. 204 Brief
17 juni 2014 Brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreffende het wetsvoorstel Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein 33 935 nr. 6 Brief
30 juni 2014 Bekostiging voortgezet onderwijs 31 289 nr. 193 Rapport
30 juni 2014 Brief aan de Tweede Kamer Update webdossier Vervanging F-16 26 488 nr. 352 Brief
1 juli 2014 Hogesnelheidslijn-Zuid: een rapportage in beeld 22 026 nr. 462 Rapport
2 juli 2014 Brief aan de Tweede Kamer Actualisering webdossier EU-governance Niet-dossierstuk 2014D25472 Brief
2 juli 2014 Brief aan de Tweede Kamer Europese Bankenunie 32 013 nr. 78 Brief
2 september 2014 Versobering heffingskorting groen beleggen Realisatie en effect Bijlage bij niet-dossierstuk 2014D29804 Rapport
2 september 2014 Verhoging assurantiebelastingtarief Realisatie en effect Bijlage bij niet-dossierstuk 2014D29799 Rapport
5 september 2014 Brief aan de Tweede Kamer Afschrift adviesbrief Algemene Rekenkamer dd. 03-02-2014 artikel 96 CW2001 en Wet Langdurige zorg 33 891 nr.  41 Brief
9 september 2014 Europees economisch bestuur Europese coördinatie van begrotings- en macro-economisch beleid en de positie van Nederland 31 865 nr. 63 Rapport
9 september 2014 Brief aan de Tweede Kamer Actualisering webdossier EU-governance Niet-dossierstuk 2014D30891 Brief
12 september 2014 Brief aan de Tweede Kamer Afschrift advies artikel 96 Novelle 32 769 nr. 107 Brief
19 september 2014 Brief aan de Tweede Kamer Actualisering website Kredietcrisis 34 000 IX nr. 4 Brief
19 september 2014 Aandachtspunten bij begroting 2015 Ministerie van Financiën 34 000 IX nr. 4 Brief
7 oktober 2014 Besteding van aardgasbaten: feiten, cijfers en scenario’s 34 000 XIII nr. 10
7 oktober 2014 Aandachtspunten bij begroting 2015 Ministerie van Economische Zaken 34 000 XIII nr. 10 Brief
14 oktober 2014 Aandachtspunten bij begroting 2015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 34 000 VIII nr. 7 Brief
14 oktober 2014 Aandachtspunten bij begroting 2015 Ministerie van Defensie 34 000 X nr. 8 Brief
14 oktober 2014 Brief aan de Tweede Kamer Monitoring vervanging F-16 26 488 nr. 359 Brief
15 oktober 2014 Instandhouding hoofdwegennet 34 000 A nr. 8 Rapport
15 oktober 2014 Aandachtspunten bij begroting 2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu 34 000 XII nr. 7 Brief
16 oktober 2014 Aandachtspunten bij begroting 2015 Ministerie voor Wonen en Rijksdienst 34 000 XVIII nr. 4, Brief
16 oktober 2014 Brief aan de Tweede Kamer Uitkomsten aanvullen onderzoek n.a.v. het rapport Toezicht op presteren woningcorporaties 29 453 nr. 356 Brief
16 oktober 2014 Brief aan de Tweede Kamer Erratum Rijksbrede resultaten en thema’s verantwoordingsonderzoek 2013; Staat van de rijksverantwoording 2013 33 942 nr. 27 Brief

27 oktober 2014

Aandachtspunten bij begroting 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 34 000 VII nr. 8 Brief
29 oktober 2014 Basisregistraties Vanuit het perspectief van de burger, fraudebestrijding en governance 29 362 nr. 238
31 oktober 2014 Brief aan de Tweede Kamer Ontwikkelingen in het accountantsberoep 33 977 nr. 3 Brief
5 november 2014 Aandachtspunten bij begroting 2015 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 34 000 XVI nr. 30, Brief
6 november 2014 Belastingontwijking Een verdiepend onderzoek naar belastingontwijking in relatie tot de fiscale regels en het verdragennetwerk 25 087 nr. 78 Rapport
6 november 2014 Aandachtspunten bij begroting 2015 Ministerie van Buitenlandse Zaken 34 000 V nr. 11 Brief
10 november 2014 Aandachtspunten bij begroting 2015 Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 34 000 XVII nr. 6 Brief
10 november 2014 Brief aan de Tweede Kamer Wetsvoorstel open overheid 33 328 nr. 15 Brief
11 november 2014 Aandachtspunten bij begroting 2015 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 34 000 XV nr. 8 Brief
11 november 2014 Aandachtspunten bij begroting 2015 Ministerie van Veiligheid en Justitie 34 000 VI nr. 8 Brief
11 november 2014 Aandachtspunten bij begroting 2015 Nationale Politie 34 000 VI  nr. 9 Brief
13 november 2014 Zicht overheden op beschermen burgers en bedrijven 26 956 nr. 200 Rapport
13 november 2014 Brief aan de Tweede Kamer Tussentijdse resultaten gebruikersonderzoek kwaliteit onderwijshuisvesting 31 293 nr. 225 Brief
18 november 2014 Brief aan de Tweede Kamer Transparantie van NAVO-uitgaven 28 676 nr. 214 Brief
27 november 2014 Erratum Aandachtspunten bij begroting 2015 Ministerie van Economische Zaken 34 000 XIII nr. 138 Brief
5 december 2014 Herzien versie Belastingontwijking Een verdiepend onderzoek naar belastingontwijking in relatie tot de fiscale regels en het verdragennetwerk 25 087 nr. 78 Rapport
9 december 2014 Monitoring beleid voor ontwikkelingssamenwerking: de multilaterale organisaties en de EU Stand van zaken 2013 32 803 nr. 5 Rapport
9 december 2014 Verantwoording van de hulpgelden 2013 voor Haïti 32 293 nr. 18 Rapport