Inspecteurs NVWA langer aangewezen op verouderde ICT

Het uitblijven van een besluit hoe het verder moet met de vernieuwing van de ICT-ondersteuning bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA, onderdeel van het Ministerie van LNV) leidt er toe dat inspecteurs nog langer moeten doorwerken met verouderde ICT-systemen. De gang van zaken brengt ook financiële onzekerheden met zich mee.

In april 2019 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten de ontwikkeling van een ICT-systeem (INSPECT) voor de NVWA stop te zetten. Dit gebeurde op advies van Bureau ICT-toetsing (BIT); geen goede projectbeheersing en grote kostenoverschrijdingen maakten tijdige oplevering onmogelijk. Er was een budget van € 95 miljoen voor INSPECT geraamd. Slechts in 3 bedrijfssectoren (horeca en ambachtelijke productie, tabak en natuur) van alle 23 inspectiedomeinen zetten NVWA-inspecteurs de nieuw ontwikkelde applicatie nu in bij hun handhavingstaken.

Burger moet kunnen rekenen op NVWA

De inspectiedienst NVWA heeft een breed werkterrein en controleert met 2.600 medewerkers onder meer de veiligheid van voedsel, consumentenproducten, dierenwelzijn en de natuur. De Algemene Rekenkamer stelt dat burgers ervan op aan moeten kunnen dat de NVWA haar werk blijft doen, ook als een vernieuwing in de ICT vertraging oploopt of wordt stopgezet.
De afgelopen jaren ging veel aandacht uit naar het veelomvattende nieuwe ICT-systeem; bestaande, meer dan 10 jaar oude ICT-systemen zijn beperkt onderhouden. De minister van LNV had al bij het besluit om te stoppen met het nieuwe systeem, de continuïteit van een goede ICT-ondersteuning voor de inspecteurs moeten verzekeren. Het inzicht in en benodigde beheer van de bestaande systemen ontbrak op dat moment.

Hoeveel moet van investering afgeschreven worden?

De Algemene Rekenkamer stelt verder vast dat de boekwaarde van wat rest van INSPECT onzeker is. Toen de ontwikkeling van INSPECT is stopgezet heeft NVWA onderzoek laten doen naar de toekomstbestendigheid van de ICT-systemen van de dienst. Daaruit blijkt dat ontwikkelde componenten van INSPECT niet worden gebruikt. Als deze verwijderd worden, zoals geadviseerd, is dit een aanwijzing voor een bijzondere waardevermindering. De NVWA heeft geen herwaardering van het systeem uitgevoerd en voldoet hiermee niet aan de verslaggevingsregels als een bijzondere waardevermindering moet worden doorgevoerd. De Algemene Rekenkamer spreekt van een onvolkomenheid in de bedrijfsvoering bij de NVWA onder meer vanwege deze onzekerheid over de waardering van dit ICT-systeem.