Onderzoek Focus op veeteelt

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister voor Natuur en Stikstof ondersteunen de veeteeltsector op verschillende wijzen, onder andere met nationale en Europese subsidies. Ook beogen beide ministers de sector verder te verduurzamen, onder andere met het oog op stikstofuitstoot. Wij gaan met dit onderzoek de subsidiestromen voor de veeteeltsector in kaart brengen en koppelen aan de mate waarin deze duurzaamheid bevorderen. Ook geven we inzicht in de effecten op natuur, milieu en klimaat van verschillende soorten veeteeltbedrijven.

Waarom onderzoeken we dit?

LNV heeft diverse instrumenten om de veeteelt te ondersteunen en te verduurzamen, waarbij met name subsidies een belangrijke rol spelen. Het gaat daarbij zowel om nationale middelen als om EU-middelen. Een deel van die subsidies heeft specifieke verduurzamingsdoelen. Een ander deel richt zich primair op inkomensbescherming van boeren. Op dit moment ontbreekt inzicht hoeveel subsidies elk van de veeteeltsectoren ontvangen, en hoeveel geld daarbij naar verschillende soorten veeteelt gaan, variërend van gangbare veeteelt, tot enigszins duurzame vormen van veeteelt tot biologische veeteelt. Het totaal aan landbouwsubsidies verstrekt door LNV lag de afgelopen 5 jaar op circa € 1,2 miljard per jaar (zowel nationale als EU-subsidies).

Wat onderzoeken we?

We gaan subsidiestromen over de afgelopen 5 jaar onderzoeken. Ook brengen we de effecten van verschillende soorten veeteelt op natuur, milieu en klimaat in beeld. We gaan hiervoor data analyseren over:

  • 25 subsidies
  • 25.000 veeteeltbedrijven
  • 1,2 miljard hectaren (ruim een kwart van de Nederlandse bodem). 

Focusonderzoek

Dit onderzoek voeren we uit in de vorm van een focusonderzoek. Een focusonderzoek is een manier om snel onderzoeksresultaten te kunnen delen door middel van een kort, feitelijk en helder rapport met een afgebakende vraagstelling en zonder oordelen en aanbevelingen. Het onderzoek kent hierdoor een korte doorlooptijd. Zie voor meer informatie: Focusonderzoek.

Stand van zaken

Onderzoek Focus op veeteelt

Bijdragen aan dit onderzoek?

De Algemene Rekenkamer nodigt u van harte uit om informatie te delen die wij kunnen gebruiken bij ons onderzoek. We stellen uw bijdrage, mededelingen of ervaringen over dit onderwerp dan ook op prijs. Informatie kunt u delen door een mail te sturen naar bijdrage@rekenkamer.nl.
We nemen alle bijdragen in overweging en zullen deze met zorg behandelen. Houd er wel rekening mee dat u niet automatisch feedback ontvangt over uw bijdrage.