Hoe treedt de EU op tegen de gevolgen van de coronacrisis?

De uitbraak van het Coronavirus eind 2019 in China en vanaf februari 2020 de verspreiding in Europa en andere landen over de hele wereld begon als een gezondheidscrisis. Vervolgens breidde de uitbraak zich uit naar een crisis die alle onderdelen van het maatschappelijk leven raakt. Vrijwel alle sectoren van de economie waren deels stilgevallen, bedrijven waren soms gedwongen gesloten, mensen werden werkloos, landsgrenzen waren gesloten en de luchtvaart was bijna geheel tot stilstand gekomen. Tussen het voorjaar van 2020 en 2022 zijn in de EU-lidstaten beperkingen op het economisch en maatschappelijk verkeer soms geleidelijk versoepeld, en daarna weer verscherpt. Door de toenemende vaccinatiegraad binnen de EU is vanaf de zomer van 2021 reizen naar landen binnen Europa weer grotendeels mogelijk, en vanaf februari 2022 zijn in veel landen de maatregelen weer afgebouwd. Het door de Europese Commissie ingezette beleid om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden (zie hieronder) wordt vooralsnog voortgezet. 

Op deze pagina geven we een overzicht van de belangrijkste EU-maatregelen op het gebied van gezondheidzorg en economie met een financiële component. Voor meer algemene overzichten, raadpleeg de COVID-19-sites van de Europese Commissie en Raad.

Financiële maatregelen EU op het terrein van gezondheidszorg

Op het terrein van gezondheidszorg heeft de EU de volgende maatregelen genomen:

  • Op voorstel van de Europese Commissie hebben de Raad van de EU en het Europees Parlement ingestemd met de activering van het zogenaamde Emergency Support Instrument (ESI). Daarmee wordt onder andere geld vrijgemaakt voor een RescEU initiatief, waarmee een strategische voorraad van vitale medische apparatuur kan worden aangehouden en, indien nodig, gedistribueerd. In totaal is hiermee ruim € 3 miljard uit EU-begroting gemoeid, en dienen de EU-lidstaten samen nog eens € 3 miljard bij te dragen.

  • Binnen het Horizon 2020 onderzoeksprogramma van de EU is circa € 1 miljard vrijgemaakt voor de strijd tegen de coronapandemie, en is nog eens € 152 miljoen toegezegd. Kijk hier voor meer informatie.

  • De Europese Commissie heeft namens de EU binnen het zogenaamde Joint Negotiation Team (met daarin naast de Commissie: Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje, Zweden en Polen) onderhandeld met vaccin-ontwikkelaars en in de loop van 2020 zes aankoopovereenkomsten gesloten, voor in totaal bijna 2 miljard doses. De Commissie draagt hieraan voor circa € 2,7 miljard bij vanuit het Emergency Support Instrument. Tot en met mei 2022 heeft de EU in totaal nu meer dan 4,5 miljard doses vaccins aangekocht. Kijk hier voor meer informatie over de vaccins.

Naast de bovengenoemde maatregelen, gaf de EU ook steun aan de gezondheidszorg van de lidstaten door het geven van medische richtlijnen, en hielp de EU bij het verkrijgen van beschermende kleding en materialen voor medewerkers in de gezondheidszorg. 

Maatregelen EU voor economische steun aan EU-lidstaten

Op 27 mei 2020 presenteerde de Europese Commissie haar voorstel voor een herstelfonds van € 750 miljard, genaamd Next Generation EU, in samenhang met de voorstellen voor het nieuwe meerjarig financieel kader 2021-2027 van de EU. 

De Europese Commissie krijgt de mogelijkheid een bedrag tot € 750 miljard te lenen op de kapitaal­markten. Deze gelden kunnen worden gebruikt voor leningen (€ 360 miljard) en voor subsidies (€ 390 miljard). Het bedrag dat de Europese Commissie leent op de kapitaalmarkten moet tussen 2028 en 2058 worden terugbetaald. 

Op 18 december 2020 werd overeenstemming bereikt over de zogenaamde faciliteit voor herstel en veerkracht. Vanuit dit onderdeel van Next Generation EU zal € 672,5 miljard aan leningen (€ 360 miljard) en subsidies (€ 312,5 miljard) beschikbaar worden gesteld ter ondersteuning van de hervormingen en investeringen in de EU-lidstaten. Om hiervoor in aanmerking te komen moet elke EU-lidstaat een herstelplan opstellen, waarin wordt aangegeven welke investeringen worden voorgesteld, en welke economische hervormingen zullen worden doorgevoerd. De uitvoering van de hervormingen en investeringen moet op 31 december 2026 voltooid zijn.
Inmiddels hebben alle EU-lidstaten een plan ingediend. Nederland heeft dat - als laatste land - op 8 juli 2022 gedaan. Het Nederlandse plan is hier te vinden. Het plan werd op 8 september 2022 goedgekeurd door de Europese Commissie. Hierdoor komt Nederland in aanmerking voor € 4,7 miljard aan subsidies.
Algemene informatie over de faciliteit voor herstel en veerkracht staat hier.
Op dit moment zijn de plannen van alle lidstaten goedgekeurd. De Europese Commissie heeft op dit moment voor ruim € 81 miljard aan subsidies uitgekeerd, en voor ruim € 34 miljard aan leningen verstrekt. Informatie over onder andere hoeveel geld is verstrekt aan welke lidstaten, en welke doelen daarmee worden behaald, wordt door de Europese Commissie bijgehouden op dit scoreboard.

Op 9 april 2020 besloten de ministers van Financiën een financieel steunpakket voor de meest getroffen landen ter waarde van € 540 miljard tot stand te brengen. Het bestaat uit de volgende elementen;

  • € 240 miljard uit het Europese noodfonds Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM); 
  • € 200 miljard via de Europese Investeringsbank (EIB);
  • € 100 miljard voor het tijdelijk instrument Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE). Tot en met het voorjaar van 2021 toe heeft de Raad ingestemd met ruim € 94 miljard aan leningen onder gunstige voorwaarden voor 19 lidstaten, en is in mei 2022 bijna € 92 miljard uitbetaald

Een uitgebreider overzicht van de onderdelen van het steunpakket is hier te vinden. De Europese Raad heeft het pakket op 23 april 2020 bekrachtigd.

Op 13 maart 2020 kwam de Europese Commissie met het Corona Response Investment Initiative (CRII). Hierin wordt voor € 37 miljard aan nog niet bestede gelden uit de EU Structuur-en Investeringsfondsen ingezet voor COVID-19-gerelateerde ondersteuning van de zorg, het MKB, kwetsbare sectoren en de arbeidsmarkt. Op 2 april 2020 werd dit initiatief opgevolgd door een aanvullend CRII+ pakket. 
Binnen Generation EU zijn het CRII en CRII+ onderdeel geworden van Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe (React-EU). Hiervoor is € 47.5 miljard beschikbaar om voor de jaren 2021 en 2022 via de EU Structuur- en Investeringsfondsen te kunnen inzetten voor een groen en digitaal herstel van de economie. Meer informatie staat hier.

Maatregelen om EU-lidstaten meer financiële ruimte te bieden

EU-lidstaten zijn gebonden aan Europese regels over hun nationale begroting. Binnen het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) ligt vast hoe hoog het begrotingstekort (maximaal 3% van het BBP) en de staatsschuld (maximaal 60% van het BBP) van EU-lidstaten mag zijn, en hoe landen die daarvan afwijken er naartoe moeten werken.

Op voorstel van de Europese Commissie van 20 maart 2020 hebben de Raad van de EU en het Europees Parlement ingestemd met de activering van de general escape clause van het SGP. Hierdoor kunnen EU-lidstaten op nationaal niveau alle financiële maatregelen nemen die ze nodig achten om de economie te stimuleren, zonder dat er sprake is van het overtreden van de regels van het Stabiliteits- en Groeipact. In maart 2021 stelde de Europese Commissie voor de zogenoemde general escape clause tot en met 2022 in stand te houden, en in 2023 tot buiten werkingstelling ervan over te gaan. Op 23 mei 2022 besloot de Commissie echter – mede door de onzekere economische situatie door de oorlog in Oekraine – om de general escape clause tot aan 2024 te laten gelden. 

Op 26 maart 2020 startte de Europese Centrale Bank (ECB) met het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). In het kader hiervan zijn onder de verantwoordelijkheid de ECB onder andere staatsobligaties tot een maximum van € 750 miljard opgekocht. Op 4 juni 2020 werd dit bedrag met nog eens € 600 miljard opgehoogd en op 10 december 2020 met € 500 miljard, tot in totaal € 1.850 miljard. Hierdoor wordt het goedkoper voor lidstaten om kapitaal aan te trekken, en kunnen overheden bedrijven en burgers helpen die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Tot en met eind oktober 2022 is in het kader hiervan voor in totaal € 1.713 miljard overheidsschuld van EU-lidstaten opgekocht, waarvan bijna € 83 miljard Nederlandse overheidsschuld. De ECB heeft eind maart 2022 dit opkoopprogramma stopgezet.

Tijdelijke aanpassing regels EU op het terrein van staatssteun

Binnen de EU is staatssteun aan bedrijven in principe niet toegestaan. Daarmee wordt oneerlijke concurrentie voorkomen. 

In bijzondere gevallen kan de Europese Commissie – onder strenge voorwaarden – wel akkoord gaan met het verlenen van staatssteun. De Europese Commissie heeft geoordeeld dat de COVID-19-crisis een bijzondere situatie is, en heeft daarvoor een tijdelijk beleid opgesteld om de economieën van EU-lidstaten te ondersteunen. Dit beleid ligt vast in het State aid Temporary Framework to support the economy in the context of the COVID-19 outbreakHet tijdelijke kader is sindsdien 6 keer gewijzigd. Zie deze pagina voor alle gewijzigde versies.

Alle EU-lidstaten moeten de Europese Commissie om toestemming vragen om in het kader van de coronacrisis tijdelijk staatssteun toe te staan. Het tijdelijke staatssteunregime geldt tot en met 30 juni 2022. Een Nederlandse voorstel om in totaal maximaal € 10 miljard toe te kennen voor onder andere liquiditeitssteun aan Nederlandse bedrijven werd op 22 april 2020 door de Europese Commissie goedgekeurd. En op 13 juli 2020 stemde de Commissie in met het Nederlandse voorstel om € 3,4 miljard aan leningen te verstrekken aan KLM. In mei 2021 oordeelde het Europees Hof van Justitie dat de Europese Commissie dit besluit onvoldoende had onderbouwd, en droeg de Commissie op een nieuw besluit te nemen. Op 19 juli 2021 gaf de Commissie opnieuw goedkeuring voor steun aan KLM.

De Europese Commissie heeft voor alle EU-lidstaten voorstellen binnen het nieuwe tijdelijke staatssteunregime goedgekeurd. Hiermee was volgens de Commissie tot en met eind 2021 al circa € 3.100 miljard gemoeid. Voor een overzicht van de goedgekeurde voorstellen, zie deze informatie van de Europese Commissie.

Voorbeelden van overige maatregelen EU

Naast de maatregelen op het gebied van gezondheidszorg en economie, heeft de EU vanaf 30 maart 2020 tot 15 juni 2020, al het niet-essentiële verkeer van en naar de EU tijdelijk opgeschort. Verder schortte de Europese Commissie tijdelijk de zogenaamde “slotregels” voor luchtvaartmaatschappijen op. In de Europese regels is vastgelegd dat luchtvaartmaatschappijen minimaal 80% van toegewezen slots moet opvullen. Doen ze dat niet, dan moeten er slots worden ingeleverd. Het halen van deze 80% is tijdens de coronacrisis niet realiseerbaar.
Op 16 december 2020 stelde de Europese Commissie voor dat luchtvaartmaatschappijen in het zomerseizoen van 2021 minstens 40% procent van aan hen toegewezen slots moeten gebruiken om hun rechten niet kwijt te raken. Dit werd later voor de periode van 28 maart 2021 tot en met 30 oktober 2021 bijgesteld naar 50%. Datzelfde percentage geldt daarna nog tot en met 26 maart 2022.
En op 5 mei 2020 is besloten in te stemmen met het voorstel van de Europese Commissie van 22 april 2020 om partnerlanden van de EU (waaronder een aantal Oost-Europese landen en landen in de Arabische regio) met € 3 miljard uit het Macro-Financial Assistance (MFA) programma financieel te ondersteunen in de strijd tegen COVID-19. Tussen april 2020 en april 2021 hebben de EU, haar lidstaten en de Europese financiële instellingen in totaal € 46 miljard vrijgemaakt om de partnerlanden van de EU te helpen de sociaaleconomische gevolgen van de pandemie te verzachten. 

Wat betekenen de maatregelen van de EU voor het werk van de Algemene Rekenkamer en Europese Rekenkamer?

De Algemene Rekenkamer volgt en controleert de Nederlandse rijksoverheid en de daarmee verbonden instellingen. De controlebevoegdheid voor EU-gelden die direct worden geïnvesteerd in de lidstaten ligt bij de Europese Rekenkamer (ERK). Zodra er sprake is van besteding van EU-gelden in Nederland, is er in vrijwel alle gevallen ook sprake van een controlebevoegdheid voor de Algemene Rekenkamer.

De ERK heeft verschillende adviezen gepubliceerd, zoals over het CRII+ pakket, een advies over REACT-EU,  een advies over de faciliteit voor herstel en veerkracht.

In een publicatie op 9 december 2020 stelde de ERK dat de snelle maatregelen die de EU heeft genomen om de economische gevolgen van de coronacrisis tegen te gaan, geholpen hebben om banen en bedrijven te redden. Tegelijkertijd wijst de ERK op het risico dat de verschillende impact van de coronacrisis op EU-lidstaten ertoe kan leiden dat de economische kloof tussen de landen groter wordt. Op 18 januari 2021 vestigt de ERK de aandacht op uitdagingen op het terrein van volksgezondheidbeleid waarmee de EU wordt geconfronteerd in het kader van de coronacrisis, zoals het ontwikkelen van kaders voor grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen, vergemakkelijken van levering van de benodigde materialen in crisissituaties en het ondersteunen van de ontwikkeling van vaccins. 

De financiële en economische crisis vanaf 2008 heeft laten zien dat Europese maatregelen gevolgen kunnen hebben voor mogelijkheden van rekenkamers om onafhankelijk onderzoek te blijven doen. Dit kan het geval zijn bij controle op de inzet van gelden vanuit het Europese noodfonds ESM, of bij onderzoek naar de gevolgen van de verruiming van de kapitaaleisen die gelden voor banken in de eurozone. Over het ESM publiceerden we onlangs nog de blog “ESM en het belang van onafhankelijke controle”. En over de bankenunie publiceerden we de blog "Europese bankenunie houdt rekenkamers buiten de deur”.