Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2015 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Onze conclusies

Naleving inkoopregels en procedures ontoereikend

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft de bedrijfsvoering voor een groot deel op orde. Dat neemt niet weg dat er een hardnekkige onvolkomenheid is in het inkoopbeheer. De oorzaak is het niet voldoende naleven van inkoopregels en procedures. Dat is vooral te wijten aan onvoldoende financieel bewustzijn van en alertheid op de rechtmatigheid van financiële transacties bij de medewerkers van de beleidsafdelingen van het Ministerie van IenM. De geconstateerde fouten en onzekerheden doen zich over de volle breedte van het ministerie voor en hebben onder meer betrekking op aanbestedingen, de zorg voor financieel beheersbare contracten en beschikkingen, en op het handelen binnen het financiële mandaat. Beleidsdirecties zijn zich onvoldoende bewust van de risico’s voor de rechtmatigheid.

Toezicht door hoofddirectie FMC nog niet toereikend

De hoofddirectie Financiën, Management en Control (FMC) is verantwoordelijk voor een ordelijk en controleerbaar financieel beheer en moet toezicht houden op de naleving van de regels. FMC stelt regels en richtlijnen op en brengt deze onder de aandacht van de beleidsdirecties. Maar, FMC zou een grotere rol moeten vervullen bij het oplossen van onvolkomenheden door nadrukkelijker na te gaan of de organisatieonderdelen de gestelde regels en richtlijnen naleven en de betrokkenen aan te spreken als zij dat niet of onvoldoende doen.

Betuweroute maakt financiële verwachtingen niet waar

De Betuweroute is een goederenspoorlijn tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens en is op 16 juni 2007 geopend. Wij hebben onderzoek gedaan naar de exploitatie van de Betuweroute in de periode 2006-2014. We constateren dat de Betuweroute de financiële verwachtingen met betrekking tot de exploitatie vooralsnog niet waarmaakt en dat het onbekend is in welke mate de beoogde milieuwinst is bereikt.

In het rapport werken bovenstaande conclusies uit:

  • Beleidsresultaten: hierin vindt u de conclusies uit ons onderzoek naar de exploitatie van de Betuweroute. Daarnaast gaan we kort in op het onderwerp ‘duurzaam inkopen’ dat door de Tweede Kamer is aangewezen als focusonderwerp voor de behandeling van de verantwoording 2015 van het Ministerie van IenM.
  • Bedrijfsvoering: hierin geven wij een oordeel over de bedrijfsvoering van het ministerie en de totstandkoming van bedrijfsvoeringsinformatie in het jaarverslag. We gaan onder meer in op het inkoopbeheer van het ministerie. We hebben 5 onvolkomenheden in de bedrijfsvoering van het ministerie geconstateerd. Ten opzichte van vorig jaar is dit 1 onvolkomenheid minder.
  • Financiële informatie: hierin geven wij ons oordeel over de financiële informatie in het jaarverslag van het ministerie. Wij zijn van oordeel dat de financiële informatie rechtmatig en getrouw is, met uitzondering van 7 tolerantieoverschrijdingen.
  • Reactie van de minister en nawoord Algemene Rekenkamer: hierin vatten wij de reactie samen die wij op 29 april 2016 ontvingen van de minister van IenM. Uit de reactie blijkt dat de minister de bevindingen in dit rapport onderschrijft en alle aanbevelingen overneemt, met uitzondering van de aanbeveling om een toekomstplan op te stellen voor de exploitatie van de Betuweroute.