Lijst met gebruikte afkortingen

AZ Ministerie van Algemene Zaken
BHOS Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
BZ Ministerie van Buitenlandse Zaken
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
DEF Ministerie van Defensie
Defensie Ministerie van Defensie
EZK Ministerie van Eoconomische Zaken en Klimaat
FIN Ministerie van Financiën
Financiën Ministerie van Financiën
Hocosta Hoge Colleges van Staat
IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
JenV Ministerie van Justitie en Veiligheid
KR Koninkrijksrelaties
LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport