Nadere toelichting op Verantwoordingsonderzoek Financiën

Tijdens het Verantwoordingsdebat op 31 mei j.l. zijn specifiek ten aanzien van de passage op pagina 16 van ons rapport ‘Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 Ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX)’ vragen gesteld.

We begrijpen dat onze tekst de suggestie kan wekken dat bij de vertrekregeling van de Belastingdienst door de Rekenkamer valsheid in geschrifte zou zijn geconstateerd. Indien dat aan de orde zou zijn geweest zouden wij hiervan melding hebben gemaakt bij de bevoegde instantie. Dat is niet het geval.

Wij hebben met de betreffende passage in ons rapport willen aangeven dat, hoewel wij hebben geconstateerd dat de in 2016 uitbetaalde stimuleringspremies rechtmatig waren, bij de uitvoering van deze regeling in bepaalde gevallen wel sprake was van het ‘optimaliseren’ van het gebruik van de regeling ten gunste van de medewerker. We hebben het indienen van aanvragen rond de datum van 1 juli als illustratie hiervan bedoeld. Dat blijkt bij nader inzien een ongelukkig verwoord voorbeeld. In de dossiers die wij onderzocht hebben was sprake van een diverser beeld. Enerzijds was sprake van gevallen die strikt genomen niet aan alle voorwaarden voldeden, maar waarbij vanuit coulance-overwegingen de aanvragen wel zijn goedgekeurd. Anderzijds zijn er gevallen waarbij de oorspronkelijke aanvraag in de tijd naar achter is geschoven tot vlak voor 1 juli.