Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2018 van Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.

Onze conclusies

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Hoge Colleges van Staat. De Hoge Colleges van Staat voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel.

Informatiebeveiliging

In 2018 hebben de 4 Hoge Colleges van Staat, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman en de Kanselarij der Nederlandse Orden, verder gewerkt aan hun informatiebeveiliging. Ze gebruiken hiervoor de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR:2012) als uitgangspunt, die verplicht is voor de departementen. De Hoge Colleges van Staat hebben in 2018 de relevante risico’s in de informatiebeveiliging in beeld gebracht. Bovendien hebben zij maatregelen getroffen om deze te beheersen.
Daarnaast heeft de Nationale ombudsman in 2018 een onderzoek laten uitvoeren naar de informatiebeveiliging. Uit dit onderzoek is gebleken dat de informatiebeveiliging op onderdelen verbeterd kan worden. De Nationale ombudsman heeft in 2018 een start gemaakt met het oppakken van deze verbeterpunten en dit zal in 2019 voortgezet worden.

De Algemene Rekenkamer en de Raad van State hebben in 2019 een interne in-controlverklaring (ICV) opgesteld en daarmee inzicht gegeven in de beveiliging van hun informatie. In de ICV hebben deze 2 Hoge Colleges van Staat opgenomen welke punten nog verbeterd moeten worden ten aanzien van de informatiebeveiliging.

Verplichtingen- en vorderingenbeheer Algemene Rekenkamer

We constateren dat in 2018 niet alle verplichtingen en vorderingen van de Algemene Rekenkamer tijdig in de administratie van 2018 zijn verwerkt. Wij beoordelen deze tekortkoming in het verplichtingenbeheer en vorderingenbeheer als een aandachtspunt en bevelen de Algemene Rekenkamer aan het verplichtingen- en vorderingenbeheer in 2019 te verbeteren.