Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 De Koning

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2017 van De Koning.

Onze conclusies

De minister-president, minister van Algemene Zaken (AZ), is verantwoordelijk voor het beheer van het begrotingshoofdstuk de Koning.

Balanceren tussen transparantie en bescherming persoonlijke levenssfeer van de koning

In 2017 is, in navolging van de afgelopen jaren, de transparantie over de kosten van het koningschap vergroot. Transparantie over de kosten van het koningschap moet worden afgewogen tegen het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de koning. De minister-president beoordeelt van geval tot geval of het openbaar belang dan wel het persoonlijk belang in het geding is. 

In 2017 heeft het Ministerie van Algemene Zaken een nieuwe interne administratieve organisatie en een nieuw control framework opgesteld voor de begroting van de Koning. Hierin is opgenomen dat de minister-president desgevraagd moet aangeven op welke gronden hij tot het oordeel is gekomen dat specifieke uitgaven uit de begroting van de Koning het openbaar belang raken. Waar het in de afweging van de minister-president niet past om in detail inzicht te geven in de kosten van het koningschap vanwege de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de koning, moeten naar onze mening de afwegingen die de minister president maakt, transparant zijn vastgelegd, zodat het besluitvormingsproces rond de kosten van het koningschap reproduceerbaar is voor de controle door de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer.

Ook de informatie over omvang en opbouw van reserveringen voor langetermijninvesteringen moet voor de controle inzichtelijk te zijn. De Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer hebben inzicht in deze informatie.

Verder in het rapport

In de volgende hoofdstukken werken wij bovenstaande conclusies verder uit:

  • Hoofdstuk 3, ‘Financiële informatie’: hierin geven wij ons oordeel over de financiële informatie in het Jaarverslag 2017 van de Koning. Wij hebben vastgesteld dat de weergegeven informatie rechtmatig en deugdelijk is weergegeven.
  • Hoofdstuk 4, ‘Bedrijfsvoering’: hierin geven wij ons oordeel over de bedrijfsvoeringsinformatie in het Jaarverslag 2017 van de Koning.
  • Hoofdstuk 5, ‘Reactie van de minister-president en nawoord Algemene Rekenkamer’: hierin geven wij de reactie weer die wij op 24 april 2017 ontvingen van de ministerpresident.