Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2015 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Onze conclusies

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een wettelijk vastgelegde coördinerende rol bij decentralisaties, dus ook in het sociaal domein. Hij geeft in zijn jaarverslag over 2015 aan dat hij een krachtig beleid voert om voldoende uitvoeringskracht voor de decentralisaties te bewerkstellingen, vooral bij gemeenten. De minister gaat echter niet in op de resultaten van dat beleid. Ook ontbreekt bijvoorbeeld een overzicht van welke stappen de minister de afgelopen kabinetsperiode heeft gezet en welke acties nog ondernomen moeten worden. Wij vinden het ontbreken van deze informatie opvallend, des te meer omdat dit het laatste jaarverslag in deze kabinetsperiode is waarin de minister namens het zittende kabinet verantwoording aflegt over één van de grootste veranderingen in het openbaar bestuur van de afgelopen jaren.

De coördinerende rol van de minister bij de decentralisaties vloeit voort uit zijn wettelijke taak voor het functioneren van het stelsel van het openbaar bestuur en de financiële verhoudingen tussen Rijk en medeoverheden. De minister werkt al een aantal jaren aan het versterken van onderdelen van het stelsel van het openbaar bestuur. In ons verantwoordingsonderzoek over 2013 en 2014 zijn we nader ingegaan op een aantal punten die in onze ogen van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van het stelsel. Het betreft:

  • de herinrichting van de gemeentelijke begrotingen/verantwoordingen en het bijbehorende informatiesysteem;
  • de herziening van het belastingstelsel;
  • de herziening van het uitkeringsstelsel en het oplossen van de ‘verrommeling’ ervan;
  • het financieel toezicht op gemeenten en samenwerkingsverbanden.

De minister heeft vorig jaar in zijn reactie aangegeven welke acties hij op deze punten onderneemt. In dit verantwoordingsonderzoek hebben we de stand van zaken van deze acties onderzocht. Hieruit blijkt dat de minister de herinrichting van de gemeentelijke begrotingen en het bijbehorende informatiesysteem heeft geregeld door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te vernieuwen. De overige punten vragen nog steeds de aandacht en nadere actie van de minister.

In het rapport komt verder het volgende aan bod:

  • Beleidsresultaten: hier vindt u conclusies over onderzoek naar het openbaar bestuur.
  • Bedrijfsvoering: wij hebben oordelen over: beveiligingsnormen DigiD, subsidiebeheer kerndepartement, financiële functie kerndepartement, inkoopbeheer kerndepartement en informatiebeveiliging Rijksdienst Caribisch Nederland.
  • Financiële informatie: wij zijn van oordeel dat de financiële informatie rechtmatig en getrouw is met uitzondering van 2 tolerantiegrensoverschrijdingen;
  • Reactie van de minister en het nawoord van de Algemene Rekenkamer.