Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Rapport bij het Jaarverslag 2015 van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het Kabinet van de Gouverneur van Aruba.

Onze conclusies

Positief oordeel over verantwoording 2015

De Overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs hebben hun beheer op orde. Onze oordelen over de bedrijfsvoering, de beleidsinformatie en de financiële informatie van de 7 organisaties die onder hoofdstuk IIB vallen, zijn positief.

We benoemen wel twee aandachtspunten. Het eerste aandachtspunt betreft de voortgang bij en verantwoording over de informatiebeveiliging. De Overige Hoge Colleges van Staat geven in de bedrijfsvoeringsparagraaf geen verklaring over het ‘in control’ zijn van de informatiebeveiliging, zoals de ministeries doen. Transparantie over de informatiebeveiliging geeft blijk van bewustzijn en het bevordert het vertrouwen van de burger in het functioneren van de overheid en de daaraan verbonden organen.
Het tweede aandachtspunt is het inkoopbeheer bij de Raad van State. In 2015 is daarin al veel bereikt en wanneer er in 2016 voldoende aandacht is voor het vastleggen van de leverancierskeuze en voor de controle van de tarieven, kan het aandachtspunt volgend jaar vervallen.

In het rapport komt verder het volgende aan bod:

  • Beleidsresultaten: wij zijn van oordeel dat de beleidsinformatie deugdelijk tot stand is gekomen en voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften.
  • Bedrijfsvoering: evenals vorig jaar zijn er geen onvolkomenheden in de bedrijfsvoering. Wij vragen nog wel aandacht voor de informatiebeveiliging bij de Overige Hoge Colleges van Staat en voor het inkoopbeheer bij de Raad van State.
  • Financiële informatie: wij zijn van oordeel dat de financiële informatie rechtmatig en getrouw is. Er zijn geen overschrijdingen van de tolerantiegrenzen.
  • Reactie van de minister en nawoord Algemene Rekenkamer.