Rapport bij het Jaarverslag 2012 van het Ministerie van AZ

Aanpassingen in informatiebeveiligingsbeleid nodig

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2012 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Algemene Zaken.

In 2012 heeft het Ministerie van Algemene Zaken veel aandacht besteed aan een nieuwe opzet van de bedrijfsvoering van het ministerie. Alleen het informatiebeveiligingsbeleid van het Ministerie van Algemene Zaken is nog niet aangepast aan de huidige wet- en regelgeving. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van diverse functionarissen zijn nog niet vastgelegd en controle en evaluatie van het informatiebeveiligingsbeleid worden niet aantoonbaar uitgevoerd. Hierdoor loopt het ministerie het risico dat informatie voortijdig naar buiten komt. Bij het Ministerie van Algemene Zaken komen verschillende informatiestromen samen met veelal een vertrouwelijk karakter. Dit leidt tot een onvolkomenheid. Daarnaast vraagt de Algemene Rekenkamer aandacht voor het inkoopbeheer, met name voor tijdige aanbesteding.

Informatiebeveiligingsbeleid AZ voldoet nog niet aan wet- en regelgeving

Het informatiebeveiligingsbeleid van Algemene Zaken is nog niet aangepast aan de voor het Rijk geldende wet –en regelgeving. Zo zijn onder andere de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van diverse functionarissen niet vastgelegd. Verder wordt de controle op het merendeel van de beveiligingsmaatregelen niet aantoonbaar uitgevoerd. Daarnaast ontbreekt een evaluatie, zodat het geheel van betrouwbaarheidseisen en beveiligingsmaatregelen in onvoldoende mate bijgesteld kan worden. Door de taken van de minister-president (waaronder de voorlichting voor het Koninklijk Huis) en de hoge mate van vertrouwelijkheid van de informatie die het ministerie beheert, zijn er risico’s verbonden aan het voortijdig of ongewenst beschikbaar komen van informatie. De Algemene Rekenkamer beveelt aan om op korte termijn het beveiligingsbeleid te actualiseren en te evalueren en het informatiebeveiligingsbeleid strikt na te leven.

Inkoopbeheer kan zorgvuldiger

De Algemene Rekenkamer heeft enkele fouten aangetroffen bij de naleving van de aanbestedingsregels en vraagt  aandacht voor het inkoopbeheer, met name voor tijdige aanbesteding.

Reactie minister van Algemene Zaken en nawoord Algemene Rekenkamer

De minister van Algemene Zaken geeft in zijn reactie aan dat er voor het begrotingshoofdstuk Algemene Zaken zowel voor de informatiebeveiliging als het inkoopbeheer een verbetertraject loopt, waaraan komend jaar verdere invulling wordt gegeven. De Algemene Rekenkamer zal de resultaten van deze verbetertrajecten bij Algemene Zaken dit jaar volgen.

Over het ministerie

Het Ministerie van Algemene Zaken is met 319 arbeidsplaatsen (fte, 2012) het kleinste van alle departementen. De uitgaven in 2012 bedroegen € 52,8 miljoen.