Hoe worden de wetten en regels van de EU in Nederland nageleefd?

In het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) staat wat de bevoegdheden van de EU zijn en hoe de EU die bevoegdheden kan uitoefenen. Samen met het Verdrag van Maastricht uit 1992 vormt het VwEU de belangrijkste wettelijke basis van de EU. De rechten en plichten die voortvloeien uit de EU-verdragen en de daarop gebaseerde Europese wetten (EU-richtlijnen, EU-verordeningen en EU-besluiten) gelden voor alle EU-lidstaten en hun onderdanen. Het EU-recht heeft vaak rechtstreekse werking en heeft voorrang boven het nationale recht van de lidstaten.

Door ondertekening van de zojuist genoemde EU-verdragen heeft Nederland zich verbonden aan het implementeren en naleven van alle EU-wetten en -regels. Daarnaast mag Nederland als EU-lidstaat geen maatregelen invoeren die strijdig zijn met de verplichtingen die voortvloeien uit de EU-verdragen.

Sommige Europese wetten moeten onverkort door de EU-lidstaten worden overgenomen en uitgevoerd. Dit geldt voor Europese verordeningen. Soms geldt hierbij wel een overgangstermijn.

Europese richtlijnen leggen een einddoel vast. De EU-lidstaten moeten dan eigen nationale wetten en regels opstellen die ertoe leiden dat het EU-doel wordt gehaald. Richtlijnen moeten binnen een vastgestelde periode worden omgezet in nationale wetten.

Natuurlijk kan er over de toepassing van EU regels in de praktijk discussie plaatsvinden: tussen bedrijven/burgers en de overheid. Dat leidt wel eens tot juridische procedures. Daarnaast worden mogelijke schendingen van EU-recht onderzocht door de Europese Commissie. De Commissie beschikt hiervoor over een aantal formele en informele instrumenten. 
Tussen 2010-2020 zijn meer dan 1.000 klachten over Nederland bij de Europese Commissie ingediend. Veel daarvan bleken ongegrond. Van de zaken die de Commissie onderzocht, konden er veel via informele procedures tot een oplossing komen. Waar het tot formele procedures kwam, trok Nederland meestal aan het kortste eind. In die gevallen moest Nederland het niet-nakomen van het EU-recht ongedaan maken. Ook moest Nederland in die gevallen aanpassingen doorvoeren in de nationale wetgeving.

Vergeleken met andere EU-lidstaten bevindt Nederland zich ongeveer in de middenmoot als het gaat om mogelijke schendingen van het EU-recht bij de uitvoering van EU-regels.

Meer informatie