Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor Nederland?

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd en geeft de stand van zaken weer van ultimo 2023.

Sinds 31 januari 2020 maakt het Verenigd Koninkrijk (VK) geen deel meer uit van de EU. Op 24 december 2020 sloten de EU en het VK een handels- en samenwerkingsakkoord dat de nieuwe relatie tussen EU en VK regelt.

De Britse exit uit de EU (Brexit) raakt Nederland op veel manieren. Dat komt doordat Nederland en het VK van oudsher nauwe banden hebben. Die banden zijn niet alleen financieel en economisch, maar ook politiek van aard. Nederland en het VK hadden binnen de EU namelijk vaak dezelfde zienswijze op beleid en financiën. 

Gevolgen van de Brexit zijn vooral merkbaar op de volgende terreinen: handel en economie, douane en de Nederlandse afdracht aan de EU.

Brexit heeft ertoe geleid dat Nederland een hogere afdracht aan de EU moet betalen. De Nederlandse afdracht aan de EU groeit door de Brexit van bijna € 9 miljard in 2021 naar bijna € 10 miljard in 2027.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft berekend dat het niveau van het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) door Brexit in 2030 tussen 0,9% en 1,5% lager zal liggen, met circa € 8 -13,3 miljard aan gederfde baten. De belangrijkste oorzaak hiervan is de verminderde handel met het VK.

De EU heeft geld ter beschikking gesteld om de schade op te vangen die ondernemers in de EU-lidstaten lijden door de Brexit. Dit geld is ondergebracht in de Brexit Adjustment Reserve.

Meer informatie