Wat onderzoekt de Algemene Rekenkamer?

De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. Onze wettelijke taak is de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid te controleren van de ontvangsten en uitgaven van de rijksoverheid: doen we de dingen goed, en doen we de goede dingen? Hierover rapporteren wij op de derde woensdag in mei (Verantwoordingsdag) aan het parlement.

Wij doen ook onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het rijksbeleid: de centrale vraag is dan of wij ‘waar krijgen voor ons geld’. Zo nodig werken wij hiervoor samen met rekenkamers van andere landen.
Op basis van onze goedkeurende verklaring kan het parlement besluiten of het kabinet en de bewindslieden de begrotingsvoorstellen correct hebben uitgevoerd. Pas na ontvangst van dit oordeel van de Algemene Rekenkamer kan het parlement besluiten of het decharge verleent aan de ministers. Zie het overzicht van het onderzoek dat wij afgelopen jaar deden.