2011

Overzicht van titels van rapporten en brieven aan de Tweede Kamer van de Algemene Rekenkamer uit 2011.

De stukken zelf vindt u op de website Officiële bekendmakingen, aan de hand van de titel, dossiernummer (en eventueel ondernummer).

Publicatiedatum Publicatie Dossiernummer Soort publicatie
8 februari 2011 Brief aan Tweede Kamer over beperkingen bij onderzoek DNB (bevoegdheden Algemene Rekenkamer bij de Nederlandsche Bank) 32255 (nr. 5) Brief
8 februari 2011 EU-trendrapport 2011: Ontwikkelingen in het financieel management van de Europese Unie 32624 Rapport
15 februari 2011 Holland Casino: naleving overheidsbeleid 32636 Rapport
17 februari 2011 Financiering politieke partijen 32634 Rapport
15 maart 2011 Open standaarden en opensourcesoftware bij de rijksoverheid 32679 Rapport
17 maart 2011 Verslag van de Algemene Rekenkamer over 2010 32699 Brief
17 maart 2011 Publieke omroepen in beeld - Terugblik 31557 (nr. 6) Rapport
17 maart 2011 Aanpak harde kern jeugdwerklozen - Terugblik 31749 (nr. 6) Rapport
17 maart 2011 Buitenlandvergoedingen rijksambtenaren 2002 - 2008 - Terugblik 31910 (nr. 12) Rapport
22 maart 2011 Brief aan Tweede Kamer over Experiment Verbetering Verantwoording en Begroting (VVB) 31865 Brief
22 maart 2011 Zicht op overheidsstichtingen - Achtergrondstudie 31887 (nr.3-4) Rapport
24 maart 2011 Monitoring vervanging F-16: Stand van zaken december 2010; onder andere ontwikkelingen Joint Strike Fighter 31300 (nr. 20) Rapport
31 maart 2011 Cultuurkaart in het voortgezet onderwijs 32703 Rapport
15 april 2011 Brief aan Tweede Kamer over brief van de minister van Financiën van 22 maart 2011 inzake Verbetering verantwoording en begroting 31865 (nr. 28) Brief
18 mei 2011 Staatsbalans: zicht op staatsvermogen 32755 Rapport
18 mei 2011 Bezuinigingsmonitor 2011 32758 Rapport
18 mei 2011 Kredietcrisis en EU-landencrisis: interventies en vervolg; Vijfde rapportage: vierde kwartaal 2010 en eerste kwartaal 2011 31941 (nr. 11) Rapport
18 mei 2011 Rapport bij de Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2010 32754 Rjv
18 mei 2011 Staat van de rijksverantwoording 2010 32710 Rjv
18 mei 2011 Rapporten bij de jaarverslagen van de ministeries over 2010 32710 Rjv
24 mei 2011 Brief aan Tweede Kamer over reactie Algemene Rekenkamer op de voorlichting van de Raad van state over toegang tot bedrijfsdossiers van de De Nederlandsche Bank 32255 (nr. 9) Brief
26 mei 2011 Gebruik van horizontale verantwoordingsinformatie; RWT-verkenningen deel 3 30850 (nr. 40) Rapport
21 juni 2011 Brief aan Tweede Kamer over beantwoording vraag over reactie Selected Acquisition Report (SAR) 2010 31300 (nr. 25) Brief
23 juni 2011 ICT politie 2010 29350 (nr. 9) Rapport
27 juni 2011 Brief aan Tweede Kamer over Vervanging F-16 en verwerving JSF 31300 (nr. 25) Brief
28 juni 2011 Monitoring beleid voor ontwikkelingssamenwerking; Stand van zaken april 2011 32803 Rapport
16 augustus 2011 Brief aan Tweede Kamer over Publieke externe verantwoording en controle Europees Stabilisatie Mechanisme 21501-07 (nr. 824) Brief
1 september 2011 Brief aan Tweede Kamer over toezicht op woningcorporaties, voorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting 32769 (nr. 5) Brief
6 september 2011 Brief aan Tweede Kamer met poster financiële stromen basisonderwijs 31293 (nr. 113) Brief
14 september 2011 Brief aan Tweede Kamer over Controle NAVO-uitgaven 28676 (nr. 136) Brief
29 september 2011 Innovatiebeleid 33009 Rapport
3 oktober 2011 Besteding van spoorbudgetten door ProRail 32707 (nr. 4) Rapport
5 oktober 2011 Energiebesparing: Ambities en resultaten 33016 Rapport
13 oktober 2011 Leren van subsidie-evaluaties 33034 Rapport
13 oktober 2011 Brief aan Tweede Kamer over Bijsluiters begroting 2012 33000 (nr. 60) Brief
20 oktober 2011 Brief aan Tweede Kamer over Publieke externe verantwoording en controle Europees Stabilisatie Mechanisme (ESM) 21501-07 (nr. 824) Brief
1 november 2011 Brief aan Tweede Kamer over nazending bijsluiter Intensivering politiesterkte 33000 (nr. 61) Brief
1 november 2011 Brief aan Tweede Kamer over Subsidiebeheer Ministerie van VWS 29214 (nr. 62) Brief
3 november 2011 Uitgavenbeheersing in de zorg 33060 Rapport
9 november 2011 Toezicht van DNB op de stabiliteit van banken 32255 (nr. 11) Rapport
15 november 2011 Verantwoording van de hulpgelden 2010 voor Haïti 32293 (nr. 10) Rapport
15 november 2011 Brief aan Tweede Kamer over Monitoring beleid voor ontwikkelingssamenwerking, stand van zaken september 2011 32803 Brief
24 november 2011 Brief aan Tweede Kamer over de voortgang van het Plan van aanpak onvolkomenheden Rapport bij het Jaarverslag 2010 van het Ministerie van Defensie 33000-X (nr. 32) Brief
25 november 2011 Report on the parallel audit on the Costs of controls of Structural Funds Rapport
7 december 2011 Kosten van jeugdbescherming en jeugdreclassering 31839 (nr. 158) Rapport
13 december 2011 Besteding spoorbudgetten ProRail Review op de jongste cijfers van het ministerie (vervolg op het onderzoeksrapport Besteding van spoorbudgetten door ProRail, gepubliceerd op 3 oktober 2011) 32707 (nr. 7) Rapport
15 december 2011 Vastgoed van het Rijk: volume en waarde 33123 Rapport