Vragen van commissies Tweede Kamer over verantwoordingsonderzoek beantwoord

De schriftelijke vragen die de Tweede Kamer aan de Algemene Rekenkamer heeft gesteld naar aanleiding van het verantwoordingsonderzoek over 2019, gepubliceerd op 20 mei jl., zijn op 10 juni 2020 beantwoord. 

Het gaat hierbij om antwoorden op vragen van de Kamercommissies van Financiën, Justitie en Veiligheid, SZW, OCW, VWS, LNV, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de commissie voor Economische Zaken en Klimaat.

Publicaties