Voortvarend begin met Sustainable Development Goals

Het kabinet heeft zich duidelijk gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals (SDGs), de doelen van de Verenigde Naties die in 2030 wereldwijd bereikt moeten zijn. De Algemene Rekenkamer vraagt in een brief aan de Tweede Kamer nog aandacht  voor de coördinatie en het bewaken van de samenhang in de realisatie van de SDGs. Ook vragen we aandacht voor de wijze waarop alle betrokken bewindspersonen publiek verantwoording afleggen over de SDGs. 

De SDGs richten zich op armoedebestrijding, minder ongelijkheid, duurzame leefomgeving en duurzame economische groei en een veilige samenleving. Niet alleen wordt gekeken naar de armste en meest kwetsbare  landen, ook in Nederland zijn er nog uitdagingen die gerealiseerd moeten worden.

Wij zijn nagegaan welke stappen de rijksoverheid tot nu toe heeft gezet om de komende jaren de SDGs ook in Nederland te realiseren en om de resultaten goed te kunnen monitoren. Over beide zijn wij in dit stadium positief.  Verantwoordelijkheden zijn duidelijk toebedeeld aan de verschillende ministers en het CBS heeft in november 2016 als eerste statistische bureau ter wereld een monitorrapportage over de SDGs gepubliceerd.

Daarnaast hebben ook andere overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstelling en jongerenorganisaties de SDGs  breed omarmd. Dit heeft geleid tot tal van initiatieven en samenwerkingsverbanden. Rond Verantwoordingsdag hebben deze partijen zelfs gezamenlijk gerapporteerd aan de Tweede Kamer in de Eerste Nederlandse SDG-rapportage.