Energiebesparingsplicht bedrijven

Nederland dringt zijn energieverbruik terug, vanwege de schaarste van energie, de afhankelijkheid van (Russische) fossiele brandstoffen en het beperken van de schade aan het klimaat. De hoge gas- en energieprijzen zijn een extra reden om energie te besparen.

De belangrijkste overheidsmaatregel om bedrijven energie te laten besparen is de energiebesparingsplicht. De minister voor Klimaat en Energie (KenE) is niet alleen verantwoordelijk voor beleid en wettelijk kader, maar ook voor het toezien, monitoren en evalueren van – en zo nodig bijsturen op – het behalen van de beleidsdoelen. Provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de energiebesparingsplicht. Die taak is veelal bij omgevingsdiensten belegd. De afgelopen jaren bleek dat omgevingsdiensten de regeling niet altijd handhaven. 

Om ervoor te zorgen dat bedrijven energie besparen, neemt de minister naast de energiebesparingsplicht ook andere maatregelen. Zo kunnen bedrijven subsidies en/of fiscale regelingen gebruiken om energiebesparende maatregelen te nemen, die ze misschien al hadden moeten nemen vanwege de energiebesparingsplicht.

Wat onderzoeken we?

Wij gaan na of en hoe de minister voor KenE stuurt op de energiebesparingsplicht, wat de resultaten tot op heden zijn en hoe hij zicht houdt op de resultaten. Ook onderzoeken we hoe deze plicht zich verhoudt tot het overige klimaatbeleid, subsidies en fiscale maatregelen.

In samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) onderzoeken lokale rekenkamers gelijktijdig de handhaving van de energiebesparingsplicht door provincies, gemeenten en omgevingsdiensten. Door samen te werken, krijgen wij beter zicht op de hele keten van het energiebesparingsbeleid, van voorbereiding, kaderstelling en beleidsinstrumenten tot uitvoering en handhaving ervan, zowel bij de Rijksoverheid als de bedrijven in allerlei gemeentes en provincies van ons land.

Waarom onderzoeken we dit?

De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de overheid zinnig, zuinig en zorgvuldig omgaat met belastinggeld. Verplichte energiebesparing wordt door het kabinet en experts gezien als doeltreffende en doelmatige manier om de energietransitie vooruit te helpen. Ook voor bedrijven. Terwijl het erop lijkt dat de energiebesparingsplicht maar beperkt wordt nageleefd, neemt de minister ondertussen andere en dure maatregelen om energie te besparen. 

Stand van zaken

Energiebesparingsplicht bedrijven

Bijdragen aan dit onderzoek?

De Algemene Rekenkamer nodigt u van harte uit om informatie te delen die wij kunnen gebruiken bij ons onderzoek. We stellen uw bijdrage, mededelingen of ervaringen over dit onderwerp dan ook op prijs. Informatie kunt u delen door een mail te sturen naar bijdrage@rekenkamer.nl.

We nemen alle bijdragen in overweging en zullen deze met zorg behandelen. Houd er wel rekening mee dat u niet automatisch feedback ontvangt over uw bijdrage.