Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2018 en de bedrijfsvoering van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Onze conclusies

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) is onder meer beleidsmatig verantwoordelijk voor internationaal milieu- en klimaatbeleid. De minister heeft in 2018 de beleidsnota Investeren in perspectief gepubliceerd, met hierin een stijging van het budget voor internationale klimaatfinanciering. De internationale klimaatfinanciering is onderwerp van ons onderzoek naar beleidsresultaten, om 3 redenen: (1) het klimaat is een van de hoofdlijnen uit het regeerakkoord, (2) klimaat is een hoofddoelstelling van de minister voor BHOS en (3) het relatieve belang van klimaatfinanciering ten opzichte van de totale BHOS-uitgaven wordt groter, met een totaal van € 1.076 miljoen gerapporteerde internationale klimaatfinanciering in 2018.

Internationale klimaatuitgaven stijgen, bijsturing door Tweede Kamer beperkt mogelijk

We zien dat de Nederlandse bijdrage aan internationale klimaatfinanciering een (licht) stijgende lijn vertoont, en dat Nederland zoveel mogelijk volgens de internationale methodologie rapporteert. We constateren ook dat het parlement weinig mogelijkheden heeft om bij te sturen op klimaatuitgaven én zijn budgetrecht maar beperkt kan uitoefenen. Verder vinden we de financiële verantwoording summier, en rapporteert de minister beperkt en niet actueel over de resultaten van het klimaatbeleid.

Onvolkomenheid

Vorig jaar hebben wij een onvolkomenheid geconstateerd bij de uitvoering van de interne beheersmaatregelen van de overdrachtsuitgaven (subsidies, bijdragen, leningen en garanties). De maatregelen die de minister heeft getroffen voor staatssteun en reviewbeleid zijn nu wel effectief, maar dat geldt nog niet voor de uitvoering van de risicoanalyse bij het aangaan van verplichtingen. Wij handhaven daarom onze onvolkomenheid.

Verder in het rapport

In de volgende hoofdstukken werken we de conclusies verder uit:

  • Hoofdstuk 2, ‘Feiten en cijfers’: hierin geven we een korte beschrijving van de taken van de minister voor BHOS en de omvang van het begrotingshoofdstuk waarover wij ons oordeel geven.
  • Hoofdstuk 3, ‘Financiële informatie’: hierin geven wij ons oordeel over de financiële informatie in het Jaarverslag 2018 van BHOS. Wij hebben vastgesteld dat de financiële verantwoordingsinformatie op totaalniveau rechtmatig, betrouwbaar en ordelijk is.
    Op artikelniveau is ons oordeel dat de financiële verantwoordingsinformatie rechtmatig, betrouwbaar en ordelijk is, en voldoet aan de regels voor het inrichten van de jaarverslagen met uitzondering van 1 artikel waar de tolerantiegrens is overschreden.
  • Hoofdstuk 4, ‘Bedrijfsvoering’: hierin geven wij ons oordeel over de bedrijfsvoering van BHOS. In 2018 is er 1 onvolkomenheid geconstateerd. Dat is geen verandering ten opzichte van 2017 en 2016.
  • Hoofdstuk 5, ‘Beleidsresultaten’: hierin bespreken wij de conclusies uit ons onderzoek naar internationale klimaatuitgaven. Ook geven wij ons oordeel over de totstandkoming van de informatie die in het Jaarverslag 2018 van BHOS is opgenomen over het gevoerde beleid.
  • Hoofdstuk 6, ‘Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer’: hierin vatten we de reactie samen die we op 24 april 2019 ontvingen van de minister voor BHOS. De minister geeft in haar reactie aan dat zij onze aanbevelingen over de onvol komenheid zal opvolgen. De minister zegt toe de informatievoorziening over de internationale klimaatuitgaven op onderdelen te verbeteren, waardoor de Tweede Kamer via een omweg inzicht krijgt in de internationale klimaatuitgaven.