Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Infrastructuurfonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2016 van het Infrastructuurfonds.

Onze conclusies

Het Infrastructuurfonds is op orde

De minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft in haar jaarverslag over het Infrastructuurfonds verantwoording afgelegd over de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de bekostiging van infrastructuur. Onze oordelen over de beleidsinformatie, de bedrijfsvoeringsinformatie en de financiële informatie in het jaarverslag van het Infrastructuurfonds zijn positief.

Informatie over infrastructuur steeds uitgebreider

De minister van IenM heeft, in nauw overleg met de Kamercommissie voor IenM, gewerkt aan een betere informatievoorziening over infrastructuurprojecten. Dit naar aanleiding van opmerkingen van onder meer de Tweede Kamer over de informatievoorziening in de begrotings- en verantwoordingsstukken. Dit verbeterproces beslaat meerdere jaren en is nog niet afgerond. Volgens ons zijn verdere verbeteringen mogelijk in de informatievoorziening over de voortgang van infrastructurele werken. Ook zijn nog niet al onze aanbevelingen uit ons verantwoordingsonderzoek 2015 en uit onze onderzoeken naar de instandhouding van infrastructurele netwerken van Rijkswaterstaat opgevolgd. In hoofdstuk 5 bespreken we de reeds doorgevoerde verbeteringen. Wij vinden het van belang dat het ministerie met de Tweede Kamer het verbeterproces voortzet, om zo de informatievoorziening verder te verbeteren.

Verder in het rapport

In de volgende hoofdstukken werken wij bovenstaande conclusies verder uit:

  • Financiële informatie: hierin geven wij een toelichting op ons oordeel dat de financiële informatie in het Jaarverslag 2016 van het Infrastructuurfonds rechtmatig is en deugdelijk is weergegeven.
  • Bedrijfsvoering: hierin geven wij een toelichting op ons oordeel dat de bedrijfsvoeringsinformatie in het Jaarverslag 2016 van het Infrastructuurfonds deugdelijk tot stand is gekomen en voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften.
  • Beleidsresultaten: hierin bespreken wij welke verbeteringen er zijn doorgevoerd in de informatievoorziening over infrastructurele projecten. Ook geven wij een toelichting op ons oordeel dat de informatie over het gevoerde beleid, in het Jaarverslag 2016 van het Infrastructuurfonds deugdelijk tot stand is gekomen.
  • Reactie van de minister: hierin geven wij de reactie weer die wij op 25 april 2017 ontvingen van de minister van IenM.